Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Seier til hubroen på Frøya

Utbygging i Ellingsundet på Frøya i Trøndelag er nå stanset av regjeringen, etter at blant annet lokale ressurspersoner, BirdLife Norge og Statsforvalteren i Trøndelag engasjerte seg mot planene. Et viktig område for næringssøk for det såkalte «Uttian-paret» er dermed sikret.

Av Martin Eggen

Publisert 11.01.2022

Å sikre god næringsgang for hubro er et forvaltningstiltak av største betydning. For enkelte hubropar utgjør helt spesifikke områder rike på aktuelle byttedyr bærebjelken for tilstedeværelsen. Slike områder kan være våtmarksområder eller sjøfuglkolonier, f.eks. hekkeplasser for måker. BirdLife Norge har derfor engasjert seg for å bevare Ellingsundet på Frøya. Svekket næringstilgang for det aktuelle paret kunne ført til både lavere hekkesuksess og i verste fall at hekketerritoriet ble oppgitt.

Det planlagte inngrepet som nå er stanset inkluderte en utfylling av 28 500 m³ masse i Ellingsundet, et av de mest artsrike og fuglerike områdene på Frøya. Vanngjennomstrømmingen, skjellsandforekomster og grunner gjør sundet attraktivt for sjøfugler hubroen jakter på. Territoriet hvor Ellingssundet inngår er det beste gjenværende hubroterritoriet på Frøya. Paret har god ungeoverlevelse, og mye av maten hentes ved sundet. Frøya er et tyngdepunkt for hubropopulasjonen i Trøndelag, med 4–5 aktive territorier.

Klima- og miljødepartementet har vurdert at det ikke finnes avbøtende tiltak som kan oppveie at en sentral del av jakt- og næringsområdet til det viktigste hubroparet på Frøya blir bygget ned. En slik konklusjon er gledelig. Kompenserende tiltak kan sjelden veie opp for tap av arters leveområde og mest mulig intakte økosystem. Kommunal- og distriktsdepartementet, som har det endelige ordet i plansaker, la også vekt på potensialet for fortetting og utvidelse av eksisterende næringsområder i kommunen. De mente dermed at Ellingssundet kan spares.

 

Reguleringsplan for Uttian næringsområde i Frøya kommune - avgjørelse i innsigelsessak

Hubro
God byttedyrforvaltning er viktig for å bedre statusen til hubroen, som er sterkt truet. Aktuelle virkemidler er her å begrense jakt på viktige byttedyrarter i tilbakegang, et hensynsfullt landbruk, forhindre ødeleggelse av våtmark og å ferdigstille viktige forvaltningsverktøy som handlingsplan for sjøfugler. At et viktig område for næringssøk nå blir bevart på Frøya er en god nyhet.  FOTO: Karl-Otto Jacobsen