Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Ferdselsforbudet ved sjøfuglreservatene i Telemark må forlenges

Rune Bergstrøm og Rune Solvang i BirdLife Telemark har utarbeidet en utfyllende rapport vedr. ferdselsforbudstiden i verneområdene for sjøfugl. Den konkluderer med et økende trykk fra ulike aktiviteter, og kommer med nye anbefalinger med tanke på fremtidig forvaltning av sjøfuglbestandene, der et av de viktigste er å forlenge ferdselsforbudet om sommeren.

Av BirdLife Telemark

Publisert 11.09.2023

Sjøfuglene og hele skjærgården utsettes for et stadig økende trykk fra mange ulike faktorer. Mange av sjøfuglartene som hekker her er i sterk tilbakegang og er vurdert som truet på rødlista. Årsakene til nedgangen er sammensatte og komplekse, men tilgang på beskyttede hekkeplasser er et av de enkleste tiltakene som virker positivt for bestandsutviklingen for de fleste arter.

Det har flere ganger tidligere blitt tatt opp at ferdselsforbudstiden bør utvides i sjøfuglreservatene i Telemark og i Skagerrakfylkene generelt. Da de første reservatene ble opprettet i 1980 var det særlig hensynet til friluftslivet som gjorde at ferdselsforbudsperioden ble begrenset til periodene fra 15. april til 15. juli.

Mye har endret seg siden den gangen. Sjøfuglbestanden i Telemark har vært nøye overvåket i 50 sammenhengende år. Artssammensetning og antall har endret seg svært mye i denne perioden. Mange arter har gått kraftig tilbake i antall og står nå på både norsk og internasjonal rødliste. Andre arter har etablert seg som nye hekkearter og forkommer nå ganske vanlig. Steinvender har forsvunnet helt som hekkefugl. Denne arten hekker helst i større ternekolonier, noe som nå nesten ikke forekommer i Telemark. Nettopp makrellterne og de to små måkeartene; fiskemåke og hettemåke, er blant de som har gått mest tilbake.

Utøvelsen av friluftslivet har endret seg i samme periode. Flere hytter, flere og lengre ferier (hjemmekontor på hytta) gjør at presset i skjærgården har økt. Båtene har blitt større, raskere og flere, aktiviteter som vannscooter, kajakkpadling, kiting, padleboard mm. forgår til dels i grunne farvann som ikke motorbåter bruker. Alt dette gir samlet en økt forstyrrelse av sjøfuglene i hekketida og i den sårbare oppvekstperioden for ungene. Dette gjelder også i grunne farvann (ofte ikke med fredning) som er særlig viktige som oppvekstområder for ikke flyvedyktige fugleunger.

Forståelsen for betydningen av verneområdene for sjøfugl ser ut til å ha økt blant brukerne av skjærgården. Men opphøret av ferdselsforbudet den 15. juli gjør at de da straks blir tatt i bruk til fortøyning av båter over natt, bading, soling, fiske mm. Mange sjøfugler er da ikke ferdig med hekkingen (som vises av innsamlet data), reservatene benyttes også mye som en beskyttet hvileplass for mytende ærfugl og grågjess og som skjermede beiteområder for en rekke sjøfugl med unger. Mange arter med flyvedyktige unger mater ungene i flere uker etter at de har forlatt reservatene. Ofte vil dette fortsatt foregå i eller i umiddelbar nærhet av reservatene. På en solrik dag i Kragerøskjærgården vil en se at det er få sjøområder som er uberørt i forhold til kontinuerlig båttrafikk.

BirdLife Telemark anbefaler følgende tiltak: 

1. Ferdselsforbudstiden utvides til 15. august
2. Det satses mer på å ivareta ferdselsforbudet også for sjøområdene ved verneområdene
3. Viktige nærings- oppvekstområder og rasteområder for sjøfugl bør kartlegges og de viktigste bør gis bedre vern 

Du kan lese hele rapporten under.

Vurderinger av perioden for ferdselsforbudet i verneområder for sjøfugl i Telemark.

Sildemåke
Sildemåke hekker flere steder i Telemark. I midten av juli forekommer det ofte at ungene enda ikke er flyvedyktig. Her en sub-adult fugl. FOTO: Martin Eggen
Mellomskarv
Mange fiskespisende sjøfugler klarer seg godt i Telemark. Nye hekkearter som toppskarv og storskarv (underart sinensis, mellomskarv, bildet) har etablert seg og ses mye på Telemarkskysten hele året. Teistbestanden er i klar vekst. Silandbestanden greier seg også bra og ser ut til å være i vekst. FOTO: BirdLife Telemark