Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Overdrevet fokus på skadefelling i ny forvaltningsplan for Nordland

I november 2018 ble en ny forvaltningsplan for grågås i Nordland presentert. Forvaltningsplanen konkluderer med at skadefelling er et viktig og høyt prioritert tiltak i Nordland, og legger mindre vekt på at skadefellingstillatelser først og fremst er et unntak fra viltlovens generelle fredningsbestemmelse.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 04.04.2019

NOF har levert datagrunnlag (tellinger av grågås) til planen, men er ikke forespurt om å bidra med innspill. Dette til tross for at vi er Norges eneste fuglevernforening, og årlig jobber med en rekke saker knyttet til gåseforvaltningen landet rundt. NOFs gjennomgang av forvaltningsplanen avslører et omfattende fokus på bestandsregulerende tiltak og skadefelling, og lite på implementering av forebyggende tiltak, eller hvordan det kommunale apparatet skal klare å prioritere og stimulere til forebygging av konflikt. Det kunne med fordel vært referert mer til gode eksempler på at dette fungerer, som nye undersøkelser i Vestfold.

Forvaltningsmålene slik de er nedfelt i naturmangfoldlovens §5 slår fast at alle arter skal ha levedyktige bestander innenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Grågåsa er en ressurs og en art mange setter pris på. Det er uheldig at det nå er publisert en forvaltningsplan for Nordland der man legger opp til at kommunene selv skal fastsette bestandsmål i sitt område, og det er høyst usikkert hvordan disse målene skal settes. Blant annet skrives det at «i kommuner der man på grunn av skade/annen konflikt forårsaket av grågås har som målsetting å redusere bestanden skal det legges til rette for det». Skadefelling fremheves dessuten som et av de viktigste tiltakene for å redusere konflikt mellom grågås og jordbruksinteresser. Det er ikke i tråd med intensjonen i skadefellingsforskriften.

NOF mener at skadefelling kun skal gis der enkeltindivider beviselig forvolder vesentlig skade. Forebyggende og avbøtende tiltak må ha et tydelig fokus, og fellingstillatelser bør ikke gis før det er dokumentert at slike tiltak er gjennomført og ikke nytter. Vi mener også at fuglebestandene skal kunne utvikle seg naturlig. Høstingsprinsippet som NOF mener skal legges til grunn for artsforvaltning tilsier at jakt ikke skal påvirke bestandene negativt. Enkelte arters mulige konflikter med andre samfunnsinteresser må løses med forebyggende tiltak, og ikke med reduksjon av bestander som av naturlige årsaker har økt.

Forvaltningsplanen for grågås i Nordland finner du her, og du kan lese NOFs innspill her. 

Grågås
I Nordland hekker grågåsa stort sett i tilknytning til saltvann, i laguner, på holmer og øyer langs kysten. FOTO: Oddvar Heggøy