Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Støtte til truede fugler i Nordland

Over tid har BirdLife Norge opparbeidet seg omfattende kunnskap om hvordan fuglene i jordbrukslandskapet kan beskyttes. Behovet for hjelp er stort. I Norge har bestandene av fugler i jordbrukslandkapet blitt redusert med 45 prosent siden 2000. I forslag til ny forskrift til miljøtilskudd for Nordland er det foreslått midler til å bedre situasjonen, noe BirdLife Nordland har jobbet for lenge.

Av BirdLife Nordland

Publisert 14.04.2023

Gjennom Instruks for regionale miljøtilskudd (RMP) 2023–2026 gis Statsforvalterene mulighet til å inkludere tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugler i sine regionale forskrift. Det kan gis tilskudd for å legge til rette for hekking og beiting av fugler på eller i tilknytning til jordbruksarealer.

BirdLife Nordland er meget glad for at Statsforvalteren i Nordland endelig foreslår støtteordninger for å hjelpe fuglene våre. Vi har vært svært skuffet over at dette ikke er gjort før, for eksempel i 2019 da vi sist foreslo dette. I vårt høringssvar til forslaget foreslår vi klare forbedringer, og vi håper den endelige forskriften inkluderer våre anbefalinger. Vi understreke betydningen av å etablere varige naturelementer som kantsoner, brakkmark, beitemark med passende beitetrykk, fuktmark, grunne dammer og lignende. Prioritering av slike arealbaserte løsninger er mer langvarig og sikrer et rikt naturmangfold. De er også langt sterkere i tråd med Instruks for regionale miljøtilskudd 2023–2026 enn de mer begrensede tiltakene Statsforvalteren i Nordland lister opp.

Vipa er allerede forsvunnet fra svært mange lokaliteter. En kartlegging utført av BirdLife Norge viser at det trolig var mindre enn 2500 hekkinger av vipe i 2022, og arten kan forsvinne i løpet av de neste tiårene. Arten er kritisk truet (CR). Samtidig er storspovebestanden nasjonalt kanskje så mye som halvert, og har i dag de viktigste bestandene i Trøndelag og Nordland. Storspove er sterkt truet (EN).

Samtidig som Statsforvalteren oppretter muligheter for støtte til fuglevennlige tiltak, må opplæringen og informasjonen om mulige tiltak og mulighetene for kompensasjon spres som møkk for alle vinder! Her er BirdLife Norge og vårt nasjonale vipeprosjekt en naturlig samarbeidspartner. På våre hjemmesider finner du også veilederen «Tiltak for bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet» som vi har laget i samarbeid med Bondelaget. 

 

vipe
Straks etter klekking ledes ungene til nærliggende områder der tilgangen på mat er god. Ungene passes av begge foreldre, men ledes mest av hunnen mens hannen holder vakt. De er flygedyktige etter ca. 33 dager. I denne tiden er det viktig at de finner fuktig mark og lett tilgjengelig føde som insekter. Beitemark og dammer er viktige elementer vipeungene trenger. FOTO: Martin Eggen