Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Krysser fingre for ny forskrift

NOF avd. Nordland mener det må bli mulig for bønder i Nordland å søke om tilskudd til tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. Dette har vi nylig spilt inn til Fylkesmannen i forbindelse med høring av ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 03.04.2019

Landbruksdirektoratet åpner for at tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl kan utløse tilskudd, men dette punktet var utelatt i Fylkesmannens utkast til ny forskrift for regionale miljøtilskudd. NOF avd. Nordland har spilt inn at dette punktet må inn i den lokale forskriften for Nordland.

I Nordland er det spesielt viktig å tilrettelegge for artene vipe og storspove, to kjente og kjære fuglearter som begge er på rødlista, henholdsvis som «sterkt truet» og «sårbar». Begge artene er sterkt knyttet til aktive kulturlandskap, og er kjente og kjære for de fleste jordbrukere. Tiltak som gagner en eller begge disse artene vil samtidig kunne gi bedre vilkår for flere andre fuglearter og for naturmangfoldet for øvrig.

Dersom Fylkesmannen tar NOFs innspill til følge vil paragrafen inneholde rammer for hva slags tiltak man kan søke tilskudd for å gjennomføre. I vårt høringsinnspill nevner vi flere tiltak som kan bedre forholdene for truede fuglearter i jordbruket:

• Utsatt slått og endret slåttemønster i utvalgte områder.
• Utsatt eller mindre gjødsling.
• Bevaring av kantsoner.
• Heving av grunnvannsnivå.
• Mosaikk-jordbruk, der landskapet har mange naturfremmende elementer og variasjoner i driftsarealene.
• Avsetting av f.eks. to dekar nypløyd jord inntil innmarksbeiter, noe som kan vise seg å være det som skal til for å styrke vipas mulighet til vellykket hekking.
• Opprette dammer og andre friarealer for fugler i jordbrukslandskapet. Dammene må tilpasses naturmangfold, og ikke bare utformes for å fange opp partikler og næringsstoffer fra landbruket (avrenning).

Svært mange av fugleartene som er knyttet til kulturlandskap viser sterk og vedvarende nedgang i bestander både i Norge og på verdensbasis. Vi venter i spenning på fylkesmannens videre arbeid i denne saken.

Vipekylling
Denne "bli borte i gresset-taktikken" er fatal i møte med landbruksmaskiner. Heldigvis var denne vipekyllingen relativt trygg i et supert myrområde i Hattfjelldal der det hekket flere par viper i fjor sommer. FOTO: Magnhild Johansen
Vipe
Vipa har hatt en fatal bestandsnedgang i Norge. I Nordland er den både knyttet til jordbruksareal og våtmark - og flest finner vi gjerne der man finner begge deler i skjønn forening. Vipa kan profitere sterkt på nokså begrensa tilrettelegging for å berge reir og unger. FOTO: Atle Ivar Olsen