Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF stoppet fellingstillatelse på to kongeørner

Fylkesmannen i Finnmark ga en reineier muntlig tillatelse den 11. mai 2007 om felling av to unge kongeørner. NOF påklaget vedtaket i brev av 21. mai, og fem timer senere ga Fylkesmannen NOFs klage medhold! Samtidig krever NOF at alle fylkesmenn i Norge sender kopi av tilsvarende vedtak til NOF.

Av Inge Hafstad

Publisert 21.05.2007

NOF har sett seg lei på de brudd på god forvaltningsskikk som forekommer rundt fellingstillatelser av kongeørn. I det siste tilfellet i Finnmark ble det først gitt muntlig fellingstillatelse som bekreftes skriftlig hele fire dager etter at muntlig fellingstillatelse er gitt! Opplysning om dette blir ikke gjort tilgjengelig for interessegrupper med klageadgang, som bl.a. NOF. Dette bruddet med god forvaltningsskikk forsterkes ved at heller ikke den endelige tillatelsen gjøres tilgjengelig for oss, og vi blir helt avhengig av å bli tipset fra våre medlemmer. Dette innebærer i praksis langt på vei en blokkering av klageretten i forhold til den praktiske gjennomføringen av tillatelsen. NOF krevde at klagen skulle få oppsittende virkning.

NOF begrunnet klagen med følgende:
1. Forvaltningsforeskriftens § 12 sier at fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade. Et omfang på to reinskalver kan ikke under noen omstendighet karakteriseres som vesentlig skade.

2. Det er videre en forutsetning at felling kan rettes mot bestemte individer. Det er i grunnlaget for fellingstillatelsen ikke gitt noen opplysning om eller noen rimelig argumentasjon for at et slikt individ kan identifiseres. I pkt. 1 i vilkårene som er knyttet til iverksettelsen av fellingstillatelsen er det tvert imot sagt at felling bør rettes mot det aktuelle individet, og forutsetningen i § 12 følges således ikke opp. Unge kongeørner har en stor aksjonsradius, og sjansen for at rett individ (skadevolder) felles er forsvinnende liten.

3. Det skal stilles vilkår om at fellingstillatelsen skal kun gjelde innenfor et avgrenset geografisk område, noe som ikke er gjort i denne aktuelle fellingstillatelsen. I Fylkesmannens vedtak står det, sitat: Tillatelsen gjelder innenfor området reinen til Alf Johansen bruker til kalving eller rundt Reaskincopma i Karasjok kommune, sitat slutt. Dette er ikke presist nok, og gir åpning for å benytte store arealer under fellingen. En slik romslig og diffus beskrivelse av hvilket areal det er gitt fellingstillatelse for, gjør at arealbruken ikke er kontrollerbar for naturoppsynet.

4. I kommentarene til rovviltforvaltningsforskriften er det sagt at felling i medhold av forskriften skal følge de retningslinjer som Viltloven generelt fastsetter. Dette gjelder bl.a. viktigheten av yngletidsfredning og dyrevernmessige hensyn ved eventuell felling av vilt i yngletid. Selv om tillatelsen gjelder unge kongeørner, er det en reell risiko for at den personen(e) som kan delta under fellingen forveksler unge kongeørner med hekkende kongeørner. Det er derfor svært betenkelig at Fylkesmannen utsteder fellingstillatelser som kommer i berøring med yngletiden for kongeørn.

Samtidig med at NOF påklaget vedtaket fra Finnmark ble det sendt det ut brev til alle fylkesmennene i Norge med krav om å bli satt som kopimottaker på vedtak i søknader om skadefelling av kongeørn. Dette ble gjort med bakgrunn i at NOF gjentatte ganger opplever at det blir gitt fellingstillatelse på kongeørn på sviktende grunnlag. NOF krever kopi både i saker der søknaden blir avvist og i tilfeller der det blir gitt fellingstillatelse. Dette er eneste muligheten for å få en reell klagemulighet i slike saker.

Det gledelige i denne saken er at Fylkesmannen kun fem timer etter å ha mottatt NOFs klage på e-post, gir klagen medhold. Fylkesmannen skriver i sitt brev med tittel «Tilbakekalling av tillatelse til å felle to unge kongeørner»:

«Vi viser til vilkår 9 i tillatelse datert 15. mai 2007 og telefonsamtale i dag hvor vi trakk tillatelsen tilbake. Vi trakk tillatelsen tilbake fordi ørnene ikke har vært observert etter dagene med akutt skade og fordi tillatelsen ikke var presis nok jamfør vedlagt klage fra Norsk Ornitologisk Forening.

Fordi du har reinen inngjerdet og gjeter kontinuerlig er vi innstilt på å gi ny tillatelse om ung kongeørn tar kalv innenfor gjerdet. Eventuell ny tillatelse vil omfatte vilkår om at forsøk på felling skal rettes mot ung kongeørn som tar kalv.»

Kongeørn på åte
Fylkesmannen i Finnmark ga en reineier muntlig tillatelse den 11. mai 2007 om felling av to unge kongeørner. NOF påklager vedtaket i brev av 21. mai - fem timer etter at brevet var sendt via e-post ga Fylkesmannen NOFs klage medhold! FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (1)