Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

IBA-skiltene på vei opp!

NOF og vårt nettverk av IBA-voktere setter i år opp skilt ved IBAer landet rundt. Hensikten er å bevisstgjøre lokalbefolkning og besøkende på tilstedeværelsen av globalt viktige områder for fugler- og naturmangfold. Vi tror kunnskap er nøkkelen til engasjement, og at engasjement skaper ønske om å bevare.

Av Martin Eggen

Publisert 04.08.2017

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. IBA står for Important Bird and Biodiversity Area, og omfatter et nettverk bestående av 12 000 områder verden over. Av disse finnes 97 IBAeri Norge (inkl. Svalbard og Jan Mayen). NOF står for oppfølgingen av IBAene, og det gjør vi blant annet gjennom et nettverk av lokalkjente personer. 

Naturvern starter med kunnskap

En generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB går til trykking og oppsetting av IBA-skilt, et prosjekt som er godt i gang. Før sommeren fikk 17 IBA-voktere sine skilt, og i august vil det bli sendt ut ca. 130 nye skilt.

Naturvern begynner med kunnskap om naturen, og IBA-vokterne kan være et bindeledd i så måte. Manglende vilje til å ta vare på naturen kan linkes direkte til at mange ikke kjenner det vakre og spennende som lever der, og at aktiviteter i naturen stadig oftere er knyttet til trening og tur, heller enn utforskning. Enten IBAet er helt, delvis eller uten vern, er kunnskapen og folks bevissthet om økosystemenes betydning og områdenes verdi for naturmangfoldet ofte skremmende lav.

Informasjonsskilt kan derfor være første steg for å oppnå bedre forvaltning av et IBA. Men vi gjør mer enn å sette opp skilt! NOF har gjennom flere år jobbet med IBA-konseptet også på andre måter. Blant annet har Stortinget blitt opplyst, og har bestemt at IBAer skal prioriteres i det nye vernearbeidet som nå er startet opp. Det er vi glade for, men vi er på ingen måte betrygget. Selv vernede IBAer står dessverre alt for ofte overfor negative påvirkningsfaktorer som forringer naturverdiene man ønsker å verne om. Nye veiprosjekter, etablering av industritomter, forurensning og økende grad av forstyrrelser gjør at naturen trenger flere «advokater». Også IBAer vernet som Ramsar-områder er under press, som for eksempel Ilene naturrerservat utenfor Tønsberg.

IBA-vokterne blir stadig flere

I dagens digitale verden spres informasjon lett på tradisjonelle og sosiale medier. Gjennom å arrangere fugleturer åpent for publikum, eller f.eks. en dag med søppelrydding, kan IBA-vokteren aktivisere flere. Hvorfor ikke besøke barnehager og skoler, og på den måten sikre at neste generasjon faktisk klarer å gjennomføre «det grønne skiftet» vi hører så mye om, der bevaring av naturen står sentralt? Målet må være at lokalbefolkningen blir stolte av sin globalt viktige natur!

Våre IBA-voktere blir stadig flere. Allerede har 43 områder fått sine egne IBA-voktere. Vi har prioritert å få på plass voktere der IBAene ligger nært befolkede områder, og ofte utsettes for menneskelige påvirkningsfaktorer. Siden mange IBAer har flere voktere, noen IBAer til og med grupper, aktiviserer IBA-nettverket allerede et tresifret antall personer. Men det er plass til mange flere! Dersom du ønsker å bidra sender du en mail til iba@birdlife.noSjekk her om du har et IBA-område nært deg.

I tillegg til informasjonsarbeid, står registering av fuglelivet i IBAene og overvåking av trusselbildet sentralt for en IBA-vokter. Oppgavene varierer likevel etter IBAets egenart og vokterens interesser og forutsetninger. 

IBA-ressursside

IBA-skilt
Ved Mikkelvika i Karlsøy kommune har Oddvar Hagen satt opp et IBA-skilt for Sør-Fugløy IBA. Også Søren Thamdrup er IBA-vokter for dette innholdsrike fuglefjellet i Troms, og begge voktere har satt opp skilt på passende steder. FOTO: Oddvar Hagen
Oddvar skilt
Skiltene settes fortrinnsvis opp der de blir sett. Skagen flyplass ligger i Hadsel kommune, og besøkes av mange av Vesterålens innbyggere. Vi var så heldige å få sette opp et IBA-skilt for Langøya IBA inne i ankomsthallen! Her er Oddvar Heggøy i aksjon. På Langøya raster store mengder kortnebbgås og hvitkinngås, og flere verneverdige våtmarker ligger i IBAet. De nevnte våtmarkene er utsatte for nedbygging, oppdyrking og forurensning, og delvis er forringelsen allerede igang. Dessverre står Langøya IBA uten vokter. Kanskje blir det deg? FOTO: Martin Eggen
Åkersvika
IBA-skilt for Åkersvika, der Jon Bekken er IBA-vokter. Jon har mottatt fem slike skilt, som settes opp i nært samarbeid med forvaltningsmyndighetene for Åkersvika naturreservat. FOTO: NOF Last ned (PDF)