Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF styrker fokuset på biomangfold i skog

NOF, med generalsekretær Inge Hafstad, og SABIMA hadde tirsdag 26. juni et møte med Landbruks- og Matdepartementets (LMD) nye ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie. Temaene under møtet var knyttet opp mot skog. Blant annet ble forvaltningen av truede og sårbare arter knyttet til skog diskutert.

Av Inge Hafstad

Publisert 27.06.2007

Pål Vidar Sollie kommer fra Miljøverndepartementet (MD) og begynte i sin nye jobb i mars dette året. NOF synes det er spennende at Landbruks- og Matdepartementet henter personer fra MD, og håper at dette vil være konstruktivt i forhold til de mange utfordringene som finnes i forhold til forvaltningen av sårbare og truede arter i skog.

Temaer som ble diskutert under møtet var:
  • Forvaltning av truede og sårbare arter knyttet til skog
  • Er lovgivningen god nok til å ivareta det biologiske mangfoldet? Svakheter og styrker med Levende Skog-standarden.
  • Fremmede treslag inn på svartelisten
  • Biobrensel
  • Hvordan skal 2010-målsettingen oppnås? Økt avvirkning i bratt terreng og økt satsing på skogbilveier inn til utilgjengelige områder vil kunne påvirke det biologiske mangfoldet negativt.

For NOF var det viktig å få diskutert disse temaene med LMD. NOF fikk frem sine synspunkter når det gjelder svakhetene med Levende Skog-standarden og NOFs bekymring i forhold til gjeninnføringen av statsstøtte til bygging av nye skogsbilveier. Fylkesvise prosjekter, med påfølgende statsstøtte, for å øke avvirkningen i vanskeligstilte og avsidesliggende terreng vil føre til ytterligere fragmentering av skogsområdene og virke negativt for det biologiske mangfoldet. Den nye naturmangfoldloven ble også diskutert, og LMD var tydelig på at de ikke ønsker et system med prioriterte arter og prioriterte naturtyper.

Det kom lite konkret ut av møtet med LMD, men det er ikke tvil om at slike møter for å utveksle synspunkter er nyttig for NOF. Men NOF har store utfordringer i fremtiden knyttet til spørsmålene om forvaltning av våre skogsområder.

 

Flatehogst i Lierne juni 2007
En fersk flatehogst i Lierne i Nord-Trøndelag 15. juni 2007. Hensynet til hekke- og yngletid for fugler og dyr spiller en minimal rolle i forhold til økonomiske vurderinger i skogbruket. FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten