Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Lenvik kommune avviser oppdrettsanleggs ønske om å skyte sjøfugler

Norway Royal Salmons søkte nylig Lenvik kommune om fellingstillatelse på skarv. Klokelig anbefalte kommunes administrasjon å avvise søknaden, noe politikerne torsdag 14. februar sa seg enig i. NOF mener avgjørelsen må få videre konsekvenser, og at oppdrettsnæringens skyting av sjøfugler må stanses i sin helhet.

Av Martin Eggen

Publisert 16.02.2019

Lenvik kommune ligger i Troms, og har et rikt mangfold av sjøfugler. At kommunen er så tydelig på at skyting av naturlig tilhørende arter ikke er akseptabelt, ei heller noe som løser næringens utfordringer, er meget gledelig. NOF har fuglt denne saken tett, og stod klar til å påklage en evt. tillatelse. 

Kommunens vedtak er sjeldent tydelig i sin tale. Her heter det blant annet: "Oppdrettsanlegget ved Finnvika sør er etablert i et rikt fugleområde. Det må derfor påregnes/tåles noen ulemper forårsaket av naturlig tilhørende arter. Lovverket er klar på at oppdrettsselskap skal ha gjort det de kan for å hindre konflikt med naturinteressene. Det stilles strenge krav til at man skal dokumentere skader av vesentlig økonomisk betydning før fellingstillatelse innfris". 

Og videre: "Effekten av skadefelling synes å være usikker på lengre sikt. Erfaring har vist at felling har kortvarig effekt på skader. Sannsynligheten er stor for at problemet vil fortsette etter at skadefellingsperioden er over. Både toppskarv og storskarv er en naturlig del av økosystemet i området. Disse artene er fiskespisere, og vil derfor søke etter mat i havet. Det vil stadig komme nye fugler og skadefelling anses som lite bærekraftig på sikt. Det er lite sannsynlig at problemet vil avta helt eller delvis ved å tillate skadefelling på et begrenset antall skarv i området. Begge skarveartene har høy vernestatus jf. forskriften."

NOF vil jobbe for at konsesjonene forbyr skyting av sjøfugler

I lovverket framgår det klart at oppdrettsselskapene skal ha gjort alt de kan for å hindre konflikt med naturinteresser. Enhver næringsvirksomhet må utøves med en respektfull og på minst mulig inngripende måte overfor naturlig forekommende arter. Anlegg som hindrer sjøfugler i å komme i kontakt med produktet som produseres er det som løser næringens miljøutfordring på dette området. Oppdrettsnæringen kan ikke være i konstant konflikt med sine omgivelse, i en allmenning som kun er til låns. Dessverre ser vi at flere kommuner fortsatt tillater skyting av sjøfugler, også rødlistede arter som ærfugl. 

Vi har lenge vært skreptisk til dagens skadefellingsforskrift, som er foreldet og ikke i tråd med moderne naturforvaltning. Siden det ikke finnes et sentralt register for skadefellingstillatelser, vet vi ikke omfanget av skyting av sjøfugler. Med tanke på en riktig vurdering av den totale belastningen, samt muligheten for å oppdage og evt. påklage vedtak, er det beklagelig. NOF vil jobbe for at konsesjonene anleggene får innholder vilkår som avviser skyting. Det vil være et insentiv for næringen til å utvikle riktig teknologi og anlegg, og således legge ansvaret der den hører hjemme - på næringen og ikke på sjøfuglene.  

Lenvik kommunes innstilling på søknad om skyting av skarv

Storskarv
Storskarv er en dyktig fisker, og en generalist som til enhver tid fanger den fisken det er mest av. Som alle arter ønsker den å bli mett med minst mulig innsats, og oppdrettsmærer er derfor et fristende matfat. Næringen må selv finne løsninger for å forebygge konflikter, og ikke søke skadefellingstillatelser som i beste fall avhjelper situasjonen noe på kort sikt. Skadefellingstillatelser skal aldri brukes for å regulere mengden fugler, verken lokalt eller regionalt. Bestanden av storskarv regnes forøvrig som stabil, selv om flere kolonier har blitt mindre de siste årene. FOTO: Tomas Aarvak