Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Statsforvalteren sier nei til landbasert oppdrett på Verholmen

Verholmen i Meløy kommune er et unikt stykke kystnatur på Helgeland. I serien Oppsynsmannen på NRK viste BirdLife Norges lokallag i Sør-Salten frem øya der landbasert oppdrett har vært planlagt. BirdLife Norge har jobbet mot prosjektet i flere år. Nylig ble det kjent at Statsforvalteren i Nordland ikke gir utslippstillatelse til det omstridte prosjektet.

Av Martin Eggen

Publisert 31.03.2024

Utbygger ønsker å ta i bruk store deler av øya for oppdrett av laks, og Meløy kommunestyre har gitt klarsignal om at slike naturinngrep er helt i orden for dem. BirdLife Norge har kjempe imot i flere runder. Statsforvalteren i Nordland leverte innsigelse til planene for over fire år siden, men denne ble senere trukket. Med rådende politiske konstellasjon i førersetet i Kommunaldepartementet vinner sjelden naturen, og det er nemlig der klager på innsigelser om naturareal havner i våre dager. Les gjerne mer om sviket på toppen.

Heldigvis seirer nå fornuften, og det statlige organet konkluderer med at forurensning i et områder med skjellsand, rugl, tare, kamskjell og sjøfugl ikke kan tillates. De legger også vekt på at landbasert oppdrett på Verholmen gir store inngrep i et tilnærmet uberørt område. Statsforvalteren i Nordland gir derfor ikke forurensningstillatelse. 

Det er bra. Landbasert oppdrett er i ferd med å bli en betydelig trussel mot kystnaturen. Flere anlegg er allerede etablert, og flere er under planlegging. Et av de nyeste prosektene ligger i Træna, og BirdLife Nordland kommer til å fortsette vårt arbeid for å bevare Rossøyene. Selv om regjeringen har satt slike prosjekter på vent mens de klargjør regelverk, regulerer gjerne våre kommunepolitikere verdifull natur om til industri i mellomtiden. Rike strandberg, naturbeitemark og kalksjøer, grunne viker med overvintrende og hekkende sjøfugler ofres.

Det er politikerne som må sette rammene for en snuoperasjon. Slike rammer må se til at allmenne interesser tas vare på, sjøfuglenes dramatiske tilbakegang stanses og at tradisjonelle naturvennlige næringer, prioriteres. Naturverdier som hittil har vært skånet for tyngre inngrep, forurensning og forstyrrelser fortjener å forvaltes i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 

BirdLife Nordlands utgangspunkt er at omfattende naturinngrep som utgangspunkt må skje på areal satt av til industriformål i kommuneplanens arealdel, etter grundige og kunnskapsbaserte avveininger, der de mest arealgjerrige og minst naturskadelige arealene brukes. Vi anser Statsforvalterens beslutning som svært gledelig, og velger å tro at Miljødirektoratet vil opprettholde avgjørelsen i en eventuell klagesak. Håpet er også at beslutningen skal få følger for andre lignende nedbyggingsprosjekter langs kysten. 

Les tidligere saker om Verholmen 

 

 

Vedtak - avslag på søknad - ny lokalitet Verholmen

Avisa Nordland
Avisa Nordland har gjentatte ganger skrevet om BirdLife Nordlands kamp for å beholde Verholmen. På bildet vises planene for øya, og naturvernrådgiver i BirdLife Norge, Martin Eggen, er blant dem som har frontet motstanden mot ødeleggelsene. Prosjektet ble også kjent for hele Norge gjennom serien Oppsynsmannen med Bård Tufte Johansen. FOTO: Avisa Nordland
siland
Områdene rundt Verholmen er i dag viktig for bl.a. mytende silender sensommer og høst. I de grunne vikene jakter fuglene småfisk. Det håper BirdLife Nordland de kan fortsette med også i fremtiden. FOTO: Martin Eggen