Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

BirdLife Trøndelag ut mot torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Trondheimsfjorden er en svært næringsrik fjord som på mange måter utgjør et eget økosystem, og fuglelivet er derfor også rikt. Fjorden er samtidig utsatt for et stort press fra naturinngrep og menneskelig påvirkning. Siste tilskudd til listen over trusler er flere oppdrettsanlegg.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 24.08.2022

Nettverket av verneområder, mange med Ramsar-status og inkludert i Viktige fugleområder i Norge (Important Bird and Biodiversity Areas – IBAs), er et vitnemål om de betydelige naturverdiene i Trondheimsfjorden. Mange av verdiene i verneområdene påvirkes av aktiviteten rundt, og fjorden som helhet må forvaltes klokt og med riktig kunnskap. Utbygging av torskeoppdrett vil øke presset på naturmiljøet i fjorden og derfor også ha negative effekter på fuglelivet. I sommer har BirdLife Trøndelag engasjert seg mot to omsøkte lokaliteter, nemlig ved Rørvik og Frengåsen, begge i Indre Fosen kommune. Den totale påvirkningen mange oppdrettsanlegg har på økosystemet er vanskelig å forutsi, men overordnede prinsipp tilsier at samlokalisering med viktige naturverdier må unngås. Derfor går vi imot etableringene.

Nært naturreservater

Lokalitetene ligger midt i viktige beiteområder for sjøfugler og våtmarksfugler. Det omsøkte torskeoppdrettsanlegget i Rørvika er planlagt etablert i relativt kort avstand til fuglefredningsområdet Grønningsbukta naturreservat og Prestbukta, som også har et rikt fugleliv. Karakterarter i selve utbyggingsområdet er mindre til mellomstore flokker med ærfugl og storskarv, arter som er listet som henholdsvis sårbar og nær truet på den norske rødlista. Registrerte funn i offentlige databaser viser et stort antall arter knyttet til området.

Lokaliteten ved Frengåsen ligger sentralt i et område med fuglefredningsreservater og det store Grandefjæra naturreservat. Torskeoppdrett i området Flesagalten, Flesa og Flesaskjæret vil uten tvil komme i sterk konflikt med fuglelivet i Stjørnfjorden og økosystemet i nordenden av Trondheimsleia. Truede arter som svartand, sjøorre, ærfugl og alke er karakterarter her, og større ansamlinger sees om vinteren. Antallet storskarv (nær truet, NT) er også betydelig. Det er også et viktig raste- og beiteområde for rødlistede arter som fiskemåke, hettemåke og tjeld i sommerhalvåret.  

Truer kysttorsk og kan påvirke andre stamme med villfisk

Som kjent har oppdrettsnæringa og konsekvensene av den vært en sterk bidragsyter til å sende villaksen på rødlista. Kysttorsken i Norge sliter også, og i et høringssvar på anlegget ved Rørvik skriver FNF Trøndelag at de observerer et skred av søknader for åpne merder med oppdrettstorsk. Konsekvensene for villtorsk og økosystemet de lever i, vil kunne bli betydelige. I 2022 ble torskeoppdrett for første gang en del av vurderingen i den årlige risikorapporten for norsk fiskeoppdrett, påpeker FNF Trøndelag: «Her ble det påpekt at risikoen knytter seg mest til gyting i frie masser, rømming og sykdom, og at indre fjordområder er sårbare og bør gis beskyttelse. I tillegg pekes det på at all risiko øker med mengden biomasse oppdrettstorsk det gis tillatelse til». Det burde være nok til å si at det ikke kan etableres risikofylte oppdrettsanlegg i Trondheimsfjorden.

Tidligere i år satte Statsforvalteren i Trøndelag ned foten mot etablering av torskeoppdrett i Levanger. Dette skyldtes bl.a. nærhet til marint verneområde, mulige korallforekomster og generelt stort artsmangfold i Trondheimsfjorden. Videre påpekte Statsforvalteren at det var nok kunnskap til å fastslå at oppdrett av marin fisk i Trondheimsfjorden ville utgjøre en betydelig risiko og påføre ytterligere press på allerede pressede stammer av vill fisk. Vurderingene er kloke, og det er på tide å stanse ytterligere utarming av bestandene av økosystemene i Trondheimsfjorden – som er av uvurderlig verdi for så vel folk som fugler.

 

 

ærfugl
Trondheimsfjorden har tradisjonelt huset betydelige forekomster av ærfugl. Antallet har dessverre gått mye tilbake de senere årene. FOTO: Martin Eggen
siland
Trondheimsfjorden våtmarkssystem er definert som et eget Ramsar-område og består av 13 marine dellokaliteter i tillegg til Tautra med Svaet. Området har også status som Viktig fugleområde (IBA). Områdenes naturkvaliteter står i fare for å bli påvirket av aktiviteter også utenfor reservatgrensene, slik som nye oppdrettsanlegg. Bildet viser en siland hunn. FOTO: Martin Eggen