Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Vestfjord Marine AS vil ha torskoppdrett i matfatet til truede fuglearter

Selv om Bodø kommune vedtok en ny og revidert arealplan så sent som juni 2022, har de nå sendt ut en høring om å slippe oppdrettsnæringen til ved to nye lokaliteter i øyriket Helligvær. Et stort antall truede fuglearter bruker områdene til næringssøk og hekking. Helligvær er allerede belastet med flere oppdrettsanlegg, og BirdLife Nordland mener grensen er nådd.

Av BirdLife Nordland

Publisert 24.11.2022

Bystyret vedtok revisjon av kommuneplanens arealdel så sent som i juni 2022, uten at forslagene ble fremmet og inkludert som en del av det større planarbeidet. Nå må vurderinger av nye areal til torskeoppdrett i åpne merder stilles i bero. Planarbeid for å finne egnede areal til all oppdrett bør gjøres gjennom en kunnskapsbasert planprosess for alle sjøarealene i kommunen (kystsoneplan). Kun gjennom et overordnet blikk på arealene, der arealer med minst naturverdier velges, får vi minsket oppdrettsnæringen forringelse av kystmiljøet. 

Endringene ved Helligvær omfatter i alt tre lokaliteter (to nye) med torskeoppdrett i åpne merder som vil kunne medføre genetisk påvirkning på kysttorsk og store utslipp til miljø med konsekvenser for fugl og viktige naturtyper. Bekymringene for kysttorsken deles av Havforskningsinstituttet.

Store deler av influensområdet rundt de to lokalitetene Valøy og Store Kvannøy er klassifisert som et INON-område (områder  som ligger lengre enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep). Videre er området per i dag lite berørt av  forstyrrende båttrafikk eller annen aktivitet som påvirker naturmangfoldet. Influensområdet  inneholder større tareskogforekomster (viktig) og svært viktige skjellsandområder, med en rekke tilhørende gruntvannsområder, kartfestet i naturbase.no

Skal den negative utviklingen for fuglebestandene våre snu må Bodø kommune ta vare på de økologiske funksjonsområdene til kommunens naturmangfold, og det er særlig viktig å hensynta arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Dem finner vi mange av der oppdrettsnæringen nå har kastet sitt blikk! Storspove (sterkt truet, EN), makrellterne (EN), fiskemåke (sårbar, VU), gråmåke (VU), tyvjo (VU), teist (nær truet, NT), storskarv (NT), rødstilk (NT), tjeld (NT) og steinvender (NT) er noen av artene som finnes her. Områdene er etter BirdLife Nordlands vurdering et «biologisk hotspot», altså et område med særlig stor verdi for fugler og naturmangfold, og areal kommunen må unngå i en god og forsvarlig arealforvaltning.

Sammen med Naturvernforbundet i Nordland og Norges Jeger- og Fiskeforbund har BirdLife Nordland via FNF Nordland svart på kommunens høring, der vi oppfordrer til å være tilbakeholden med å nye arealer til akvakultur og torskeoppdrett i åpne merder. Forslagene til Vestfjorden Marine AS må avvises. BirdLife Nordland har tidligere engasjert seg mot oppdrett i Breisundet i Helligvær. Også her er etableringen i konflikt med nasjonale verneverdier. 

 

Høring av arealplan Bodø kommune - nye oppdrettsareal

Makrellterne
Kvaliteten på marine viktige naturtypene er av avgjørende betydning for sjøfuglarter som hekker og finner næring i vakre Helligvær. Ved Røssøya/Sandøya (ca. 1 km nordøst for tenkt plassering av anlegg) finnes det en koloni bestående av sterkt truete makrellterner (bildet), og ved Undersholmen (ca. 640 m nord) hekker det både makrellterner og en betydelig koloni med fiskemåker (sårbar). FOTO: Torborg Berge
Fiskemåke
Fiskemåkene, eller "småmåsen" som man gjerne sier i Nordland, forsvinner. Det vises også i Nordland, der mange holmer der den tidligere hekket står tom. Det bør være et kraftig varsku, ikke bare for fiskemåkenes del, men hele det marine økosystemet. Nasjonal har tilbakegangen vært på 30-50 prosent de siste 20 årene. FOTO: Martin Eggen