Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindkraft ute av kontroll - storrengjøring påkrevd!

NOF har sammen med andre natur- og friluftslivsorganisasjoner nylig sendt en liste med krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land. Vindkraftas omfattende og ødeleggende påvirkning på naturen kan ikke fortsette.

Av Martin Eggen

Publisert 25.11.2019

I et felles brev krever organisasjonene at natur- og friluftslivsverdier ivaretas i vesentlig større grad enn i dag, når det vurderes om et område er egnet for vindkraftutbygging.  

Bak kravene står Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening. I brevet ber organisasjonene om at miljømyndighetene tillegges mer ansvar i konsesjonsprosessen enn de har i dag. De ber også om at det stilles strengere krav i faglige utredninger. Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og det må settes høyere krav til omfang og kvalitet, skriver organisasjonene i brevet til regjeringen.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet. Her er det meldt at natur- og miljøhensynene skal veie tyngre, men ikke hvilke konkrete endringer som er aktuelle.

Organisasjonenes hovedkrav til regjeringen:

  1. Natur- og friluftslivsverdier må tillegges vesentlig større vekt enn i dag.
  2. Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og må settes høyere krav til omfang og kvalitet. Det er ikke nok å bruke eksisterende kunnskap, som ofte er utdatert og tilfeldig innhentet.
  3. Krav om todelt konsesjonsvedtak som sikrer en likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene, der miljømyndighetenes anbefalinger i konsesjonssaker tillegges større vekt enn i dag.
  4. Energiloven trenger en hjemmel for tidlig avslag til vindkraftprosjekter. Hjemmelen må være basert på tydelige kriterier til effektiv saksbehandling, forutsigbarhet, bærekraftig arealutvikling og ha til hensikt å ivareta viktige natur-, landskaps- og friluftslivsområder.
  5. Konsesjonstillatelser for vind bør ha samme varighet som vannkraft jf. vannressursloven § 27. Vindkraftkonsesjoner bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Myndighetene kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år, men forlengelse bør ikke gjøres rutinemessig. Ved utsatte idriftsettelser er tiltakshaver pliktig til å foreta ny konsekvensutredning.
  6. Medvirkningsprosesser og åpenhet rundt utbyggingsplaner må styrkes, jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven, den europeiske landskapskonvensjonen, Århus-konvensjonen, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Espoo-konvensjonen og ILO-konvensjonen.

Vindkraftutbyggingen i Norge har gitt oss massive naturinngrep. Det har i stor grad vært utbyggere som har pekt på områder der man ønsker å bygge vindkraftverk, og kunnskapsmangel har i stor grad vært brukt som argument for å tillate nedbygging av verdifull utmarksnatur. En slik praksis er det motsatte av god forvaltningspraksis, der man strukturelt planlegger å benytte areal med lavest mulig naturverdi til ulike nødvendige utbyggingsformål. Kravene vi nå fremsetter er slettes ikke urimelige, men helt nødvendige forvaltningsgrep i et system som altfor lenge har neglisjert de utallige innspill vi har kommet med gjennom tiår. 

Vindmøller og havørn
Et stort antall vindkraftanlegg er bygd, og flere er under bygging. Dessverre er det overveiende sannsynlig at det også i nær fremtid blir gitt tillatelser til denne særlig arealkrevende kraftproduksjonen, som i Norge så å si utelukkende blir lagt til utmarksnatur. Radikale endringer i konsesjonsregimet vil forbedre situasjonen. FOTO: Gunnar Gundersen