Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren

Statsforvalteren i Trøndelag mener det er tungtveiende hensyn som taler mot å tillate oppdrett ved Sklinna naturreservat. I tråd med det NOF tidligere har uttalt er også deres konklusjon at etablering nært reservatet utgjør en betydelig risiko for områdets kvaliteter, inkludert dagens verneområde.

Av Martin Eggen

Publisert 09.04.2021

Midt-Norsk Havbruk AS ønsker å etablere oppdrett ved Sklinna i Leka kommune i Trøndelag. Lokaliteten er tenkt plassert kun 500 meter nord for grensen til Sklinna naturreservat, og anlegget vil totalt beslaglegge 104 000 m². Nær den ønskede oppdrettlokaliseringen er det registrert stortareskog klassifisert med svært stor verdi. Statsforvalteren i Trøndelag har nå behandlet tillaltelse til utslipp etter forurensingsloven, og sier altså nei. 

Staten har for øvrig satt i gang prosesser for å verne det samme arealet. En utvidelse av verneområdet på Sklinna ble foreslått av Fylkesmannen i Trøndelag i 2018. Miljødirektoratet har bedt Statsforvalteren i Trøndelag jobbe videre med verneprosessen, noe som bl.a. gjøres gjennom høringsprosesser og kontakt med berørte kommuner. At Statsforvalteren nå sier et tydelig nei til å gi utslippstillatelse, kan sees i sammenheng med dette. Samtidig bruker også Statsforvalteren bestemmelsene i vanndirektivet og naturmangfoldloven aktivt i sitt avslag, og avslaget står seg selvfølgelig meget godt på et selvstendig grunnlag. 

Avslaget oppsummeres på denne måten: 
Vi har i vårt avslag lagt avgjørende vekt på områdets naturverdier. Vi mener etablering av et akvakulturanlegg nært Sklinna naturreservat utgjør en betydelig risiko for at områdets kvaliteter som økologisk funksjonsområde for sjøfugl forringes.

NOF er lettet og håper på en snarlig innlemmelse av området i verneområdet på Sklinna.

Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven for lokalitet Storbrakan i Leka kommune - Midt-Norsk Havbruk AS

Lomvi
Sklinna befinner seg omtrent 20 km fra fastlandet. Øygruppa er viktig for hekkende sjøfugler av flere arter, men spesielt for toppskarv, som har en av landets største hekkekolonier på Sklinna. Antallet storskarv er også betydelig. Siden over 25 % av den europeiske bestanden av disse to skarveartene holder til i våre farvann, er artene norske «ansvarsarter», og forekomstene på Skinna har derfor internasjonal betydning. På Sklinna finner vi alle de vanlige fuglefjellsartene, noe vi ikke gjør noen andre steder mellom Runde (Møre og Romsdal) og Røst (Nordland). Sklinna er også viktig for lomvi (bildet), som er kritisk truet. Kolonien er nå den største sør for Finnmark med rundt 1000 par. FOTO: Georg Bangjord