Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

BirdLife Norge mener: Stans trostejakta i Norge!

Vi fikk stanset det håpløse forslaget om å jakte på svarttrost og måltrost. Nå kan flere småfugler bli spart under jakta. Jakt på rødvingetrost og gråtrost, to arter i tilbakegang, må stanses i sin helhet. Hvorfor skyte trekkfugler som knapt har matverdi?

Av Martin Eggen

Publisert 20.10.2021

I sitt nye forslag til jakt- og fangsttider foreslår endelig Miljødirektoratet det BirdLife Norge har jobbet for i en årrekke: total stans i jakt på småfugler. For det er akkurat det som blir konsekvensen av forslaget om å stanse jakta på gråtrost og rødvingtrost, de siste trosteartene vi jakter på her til lands.

Forslaget er følgende:
Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakttiden for gråtrost og rødvingetrost i hele landet. Norge har et ansvar for å iverksette tiltak for å unngå ytterligere nedgang på felles trekkende bestander, og med dette ivareta arter som gråtrost og rødvingetrost. Gitt bestandsnedgangen på gråtrost og rødvingetrost i Sverige, samt mer langsiktig tilbakegang også i Norge, anbefaler Miljødirektoratet en føre-var-holdning for å hindre ytterligere bestandsnedgang.

Nei til sportsjakt

Vi legger også vekt på andre argumenter i tillegg til de som fremsettes av Miljødirektoratet. Trostejakt bærer preg av å være sportsjakt. Norske jegere kan lett ta feil av de mange ulike artene småfugler vi har, noe som er en reell og høyst aktuell risiko. Ved å ikke jakte småfugler i Norge unngår man denne problemstillingen. Til SSB rapporteres bare «troster», noe som illustrerer problemstillingen. Kjøttverdien er svært liten, og tradisjonen for denne typen jakt er marginal i Norge.

Gråtrost og rødvingetrost er arter i tilbakegang. I Norge har man registrert en tilbakegang for gråtrost på 3,3 % i året i perioden 1996–2019. For rødvingetrost er tallet 0,8 % tilbakegang i samme periode.

Jakter man på rødvingetrost i Norge risikerer man å skyte fugler fra den svenske hekkebestanden, som også er i tilbakegang. Bestandsreduksjonen har vært på 25 % de siste 15 årene. I store deler av Europa har arten lenge vært i tilbakegang, og den er rødlistet (nær truet) både på den europeiske og den globale rødlista. For gråtrost er situasjonen mer kompleks, men bestanden i Sverige har falt med 17,5 % siden 2005.

Vi stanset jakt på svarttrost og måltrost

I 2016 foreslo Miljødirektoratet det motsatte: De ønsket jakt på flere småfugler, mer presist ønsket de å tillate jakt på svarttrost og måltrost - i tillegg til gråtrost og rødvingetrost. Protestene var enorme, og tusenvis skrev under BirdLife Norges opprop mot forslaget. Mange jegere stilte seg også negative. Selv om man liker å jakte på storvilt, ryper eller skogsfugl og annet vilt, så er det mange jegere som ikke ønsker å bli identifisert med trostejakt. Som jegerorganisasjonene liker å fremheve – jakt har lang tradisjon her til lands, og er ment å være en sunn, bærekraftig høsting av naturens overskudd. Dette er et bærende prinsipp i norsk jakttradisjon og norsk naturforvaltning. Noe annet er det dersom arter er i klar tilbakegang; da vil jakt kunne utgjøre en tilleggsbelastning for bestanden. Dette er grunnlaget for at BirdLife Norge ikke ønsker jakt på rødlistede arter. Bestandsreduksjon av en art får også konsekvenser for andre arter og økosystemet de lever i, slik jaktfalk og andre predatorer blir skadelidende når rypebestanden er lav.

Flere tusen troster skytes årlig i Norge

De siste 10 årene har antallet skutte gråtrost og rødvingetrost variert mellom 3500 og 11 390 individer. de siste 10 å fugler. Men det er ikke bare i Norge fuglene blir skutt. Det er med dyp bekymring vi ser på nedslaktingen av trekkfugler i Europa. Også mange av våre norske fugler ender sine liv i sør-europeiske land. Gjenfunnsdata på ringmerkede gråtroster viser at halvparten av døde fugler meldt inn ble skutt – flest i Frankrike, Italia og Spania.

Nå ber vi innstendig om at det blir slutt på slike sydlandske tilstander her i Norge. Miljødirektoratet må fastsette en forskrift i tråd med egne anbefalinger om å avslutte trostejakta. 

Rødvingetrost
Går det mot slutten for jakt på trostene i Norge? BirdLife Norge håper det, etter at Miljødirektoratet har foreslått å fjerne gråtrost og rødvingetrost (bildet) over jaktbare arter i Norge, i hvert fall de neste seks årene. FOTO: Torborg Berge