Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF påklager skadefellingstillatelse i naturreservat

NOF påklager Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak om å gi tillatelse til felling av fiskemåke, gråmåke, svartbak og skjære innenfor Holmholmen naturreservat i Hemnes kommune. Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. Det er primært ærfugl man vil beskytte.

Av Inge Hafstad

Publisert 11.02.2008

Holmholmen naturreservat ble etablert ved Kongelig resolusjon av 6. desember 2002. Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. Fylkesmannen i Nordland bygger sitt vedtak på verneforskriftens § 7 «generelle dispensasjonsbestemmelser» der det kan gis dispensasjon fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. Fylkesmannen begrunner sitt vedtak med det første punktet; når formålet med fredningen krever det.

I henhold til Direktoratet for naturforvaltning (DN) sine retningslinjer for tolkning av saker som behandles etter de «generelle dispensasjonsbestemmelser» er dette et punkt som vil bli svært lite brukt. Som oftest vil tiltak som blir igangsatt med formålet at fredningen krever det, være forankret i verneforskriftens § 4 «generelle unntak». § 7 skal ikke brukes til å iversette tiltak som har blitt vurdert i forbindelse med verneplanprosessen, eller å utvide rammen som verneforskriften setter. Verneforskriftens § 4, punkt 8 angir rammen for hva som kan aksepteres av jakt innenfor Holmholmen naturreservat. Samtidig dokumenterer dette at jakt, og hvilke arter det kan jaktes på, har vært vurdert i verneplanprosessen. Det blir derfor helt feil at Fylkesmannen i Nordland bruker § 7 «generelle dispensasjonsbestemmelser» til å utvide de rammene verneforskriften har satt.

Dispensasjonen er gitt på hele fem år uten krav om tilbakemelding fra de som har fått dispensasjonen. Dette vil medføre en uthuling av verneforskriften og en jakttidsramme som går langt ut over viltlovens jakttidsrammer. Vedtaket medfører i praksis at Fylkesmannen innfører jakt i hekketiden for et naturreservat der formålet er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. Jakt på de nevnte artene vil medføre forstyrrelser for alle sjøfuglartene som benytter seg av Holmholmen naturreservat som hekke- og oppvekstområde. NOF finner dette helt uakseptabelt.

NOF krever

• NOF krever at Fylkesmannen i Nordland omgjør sitt vedtak datert 24. januar 2008 vedrørende felling av fiskemåke, gråmåke, svartbak og skjære innenfor Holmholmen naturreservat.
• NOF krever at klagen får oppsittende virkning, slik at fellingen stanses umiddelbart i påvente av klagebehandlingen.
• NOF mener at det blir feil å hjemle vedtaket i § 7 «generelle dispensasjons-bestemmelser» når vedtaket går ut over de rammene som verneforskriften for Holmholmen naturreservat gir.
• Dispensasjonen er en uthuling av viltlovens jakttidsrammer, og medfører i praksis helårsjakt innenfor naturreservatet, noe som medfører store forstyrrelser i hekketiden.

NOF krever at vedtaket omgjøres slik at søker ikke får tillatelse til den omsøkte fellingen. Klagen må få oppsittende virkning i forbindelse med klagebehandlingen. Hvis Fylkesmannen i Nordland opprettholder vedtaket skal klagen sendes til Direktoratet for naturforvaltning til endelig klagebehandling.


Svartbak
Fylkesmannen i Nordland har gitt skadefellingstillatelse av bl.a. svartbak i Holmholmen naturreservat i Hemnes kommune. NOF er av den formening at dette er helt uakseptabelt, og påklager vedtaket. FOTO: Terje Lislevand

Kommentarer til nyheten (5)