Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

En av åtte fuglearter i verden er utrydningstruet

BirdLife International lanserer i dag State of the World’s Birds – en tilstandsrapport for fuglelivet på globalt nivå. Som ventet er det ikke lystig lesning. En av åtte fuglearter i verden er utrydningstruet, og de fleste bestander av arter som ikke har status som utrydningstruet er i tilbakegang. Over 180 arter har blitt utryddet de siste århundrene. Det er menneskeskapte årsaker bak nesten all elendigheten for fuglelivet, men det gjør også at vi sitter med løsningene.

Av Magne Myklebust

Publisert 29.09.2022

Fugler er utmerkede indikatorer på planetens tilstand. De finnes så og si overalt, de er relativt enkle å telle og undersøke og de responderer raskt på endringer i livsvilkårene. Fuglebestandenes utvikling sier derfor noe om økosystemenes tilstand, noe som er ekstremt viktig informasjon også for oss. BirdLife International lanserer i dag State of the World’s Birds – en tilstandsrapport for fuglelivet på globalt nivå. Det er et dramatisk budskap i rapporten – om utryddelse, tilbakegang og en verden der økosystemene ødelegges og påvirkes i et voldsomt tempo.

Hva truer fuglelivet?

Vi har en god oversikt over hva som truer fuglelivet i verden. Gjennom det utrettelige arbeidet til BirdLife International og partnerorganisasjonene over flere tiår har man skaffet seg en solid innsikt i trusselfaktorene. Her er en oversikt over de største truslene mot de totalt 1409 artene som har status som globalt truet:

• Ekspansjon av jordbruk og intensiverte driftsformer i jordbruket truer 73 %
• Skogbruk er en trussel mot 50 %
• Fremmedarter og andre problemarter truer 40 %
• Jakt og fangst truer 37 %
• Klimaendringer truer 34 %
• Utbygging av boliger og næringsbygg truer leveområdene til 27 %

De fleste (90 %) av de globalt truede fugleartene er truet av flere faktorer. Sjøfugler har vi mye av i Norge, og 30 % av alle sjøfuglarter i verden er globalt truet. I Norge har vi lunde og krykkje i kategorien sårbar (VU) på den globale rødlista, les mer om den her.

Bifangst i fiskeriene er den største trusselen mot sjøfugler på global basis, men også klimaendringer og overfiske bidrar til at situasjonen er alvorlig. Fremmedarter er også en betydelig trussel, i Norge er minkens herjinger et godt eksempel.

Rapporten peker også på at dårlige lokaliseringer av vindkraft- og solkraftanlegg er en betydelig trussel som kan forårsake stor dødelighet hos fugler. Dette kjenner vi godt til fra Norge, med alle kollisjonene av bl.a. havørn med vindmøller på Smøla.

Hva kan vi gjøre?

Siden mennesket har skapt nesten alt av trusler mot fuglelivet, sitter vi også med kunnskapen og mulighetene til å finne løsninger. Rapporten peker på mange tiltak som kan gjøres:

• Bevare viktige områder ved å involvere urbefolkning og lokalsamfunn
• Restaurere og nyskape viktige områder og habitater
• Unngå ulovlig og unødvendig jakt og fangst til formål som mat og kjæledyr
• Redusere negativ effekt av infrastruktur i energiforsyningen
• Jobbe for å fjerne fremmedarter
• Redusere bifangst i fiskeriene
• Målrettede handlingsplaner for utrydningstruede arter
• Gjøre verdien av naturmangfold til etablert kunnskap i samfunnet
• Påvirke politikk og lovgivning
• Jobbe med kunnskapsspredning gjennom utdanning og holdningskampanjer
• Overvåking – bygge ut programmer

BirdLife sitt arbeid gir resultater

Det er mange lyspunkter i arbeidet med å ta vare på fuglelivet, og her står BirdLife-partnerskapet helt sentralt. 726 globalt truede fuglearter har blitt positivt påvirket av BirdLife sitt arbeid siden 2013. Det er i dag 1409 globalt truede fuglearter.

Arbeidet med Viktige fugleområder (IBA, Important Bird and Biodiversity Areas) er svært viktig. Over 13 600 Viktige fugleområder er identifisert av BirdLife-partnere over hele verden. I Norge har BirdLife Norge identifisert 97 områder som Viktige fugleområder. BirdLife-partnere jobber i mange land for at Viktige fugleområder skal bli formelt vernet av myndighetene, og etter 2013 er 450 Viktige fugleområder blitt vernet.

Andre eksempler på nytten av BirdLifes arbeid er at et enormt havområde i Nord-Atlanteren ble valgt som Marine Protected Area i 2021 etter press fra BirdLife. Videre har BirdLife lyktes med å fjerne fremmedarter fra 36 øyer i Stillehavet. De nevnte eksemplene er bare et utvalg - det er mange andre fine historier å ta av for å vise at det nytter.

Det neste tiåret er viktig – 10 years to act!
BirdLife har mange positive kampanjer å vise til, men er også tydelig på at utfordringene er enorme og at utviklingen i stor grad går feil vei. En omfattende og rask økning i våre handlinger for å unngå flere utryddelser og mer tilbakegang er avgjørende. Det neste tiåret blir svært viktig, og slagordet til BirdLife etter 100-års jubileet i september er:

100 years of history
10 years to act
One year to inspire

Da er det vårt ønske og håp at inspirasjonen øker etter å ha lest rapporten State of the World’s Birds!

 

Lunde
Lunde er plassert på den globale rødlista i kategorien sårbar. Av verdens sjøfuglarter er 30 % globalt truet! Noe er alvorlig galt i verdenshavene. FOTO: Harald Dahlby
Hogst Lågendalen hønsehauk
Måten vi driver jordbruk og skogbruk på i vår tid er blant de største truslene mot verdens fugleliv. Bildet viser landskap etter flatehogst i Lågendalen i gamle Vestfold fylke. Her lå det en hekkeplass for hønsehauk før hogsten. FOTO: Odd Frydenlund Steen
Utfylling av våtmarksområde.
Viktige fugleområder over hele verden ødelegges for å gi plass til bl.a. industri, næringsbygg og boligområder. Dette skjer også i vårt eget land. Bildet viser utfylling av det verneverdige våtmarksområdet Hotran (Hotterelvosen) ved Norske Skogs anlegg på Fiborgtangen, Levanger i Trøndelag. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Vindmølledrept havørn
Energiproduksjon og tilhørende infrastruktur påvirker fuglelivet i verden svært negativt. Det norske vindkrafteventyret ble for mange til et mareritt når det viste seg at havørnene kolliderte med vindmøllene på Smøla. Et tresifret antall havørner er nå drept i kollisjoner med vindmøllene der. FOTO: Espen Lie Dahl