Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Ni norske arter med på ny global rødliste

På tirsdag lanserte Verdens naturvernunion (IUCN) siste versjon av den globale rødlista. For fugler er det en økning i antall arter som klassifiseres som kritisk truet (CR). Heldigvis inneholder den nye rødlista også arter som plasseres i mindre akutte kategorier grunnet forvaltningstiltak. Fuglevern-arbeid nytter!

NOF er medlem av BirdLife International, og det er vår paraplyorganisasjon som utarbeider grunnlaget for IUCN sin globale rødliste. På siste versjon av rødlista kan man registrere at det er en økning i antall arter i kategorien kritisk truet (CR). Det er nå 198 arter i denne kategorien på global basis. Dr. Leon Bennun jobber som direktør for Science, Policy and Information i BirdLife. Han sier at artene som er kritisk truet utsettes for en rekke trusselfaktorer. Det er tap av leveområder, endringer i jordbruksmetoder, klimaendringer og introduksjon av fremmede arter som er de mest alvorlige truslene fuglene utsettes for. Dersom trusselfaktorene ikke blir eliminert eller redusert i omfang, så vil lista over kritisk truete fuglearter øke i framtida.

Ingen av artene som er på lista over kritisk truete arter er norske. Smalnebbspove og balearlire er de eneste europeiske artene som er med i denne kategorien. I de øvrige kategoriene finner vi imidlertid flere arter som hekker i Norge (inkl. Svalbard) eller som overvintrer hos oss:

  • Sterkt truet (Endangered (EN)): Sjøorre
  • Sårbar (Vulnerable (VU)): Dverggås, havelle, stellerand
  • Nær truet (Near Threatened (NT)): Gulnebblom, dobbeltbekkasin, svarthalespove, storspove og ismåke

Europa som kontinent har 50 globalt rødlistede fuglearter, og fordelingen er 2 i CR, 9 i EN, 14 i VU og 25 i NT.

De ni norske artene som er globalt rødlistet er oppført i samme kategori ved denne oppdateringen som på forrige rødliste. Vi skal registrere at en art som har vært i skuddet i Norge de siste årene - svarthalespove - faktisk er globalt rødlistet! Dette dreier seg om arten samlet sett (inkluderer altså alle underarter). Her må vi presisere at det er hekkebestanden av underarten limosa på Jæren som har fått mye medieomtale i Norge, og at hekkebestanden av underarten islandica i Lofoten og Vesterålen i stor grad har gått fri for medienes fokus. Årsaken til at svarthalespove er globalt rødlistet er en tilbakegang i bestanden som i stor grad er en følge av degradering av hekkeområdene. Dette skyldes drenering samt intensiverte driftsformer i landbruket. Problematikken er altså like aktuell på Jæren som globalt!

Sjøorre og havelle ble plassert i sine nåværende kategorier på revisjonen av den globale rødlista i 2012, etter at vintertellinger i Bottenhavet viste en stor nedgang i antallene av disse to dykkendene. Dette er to arter som vi i Norge må følge mer nøye med på i årene som kommer!

Det er mange interessante historier å fortelle basert på den siste rødlista fra IUCN. Kanskje mest oppsiktsvekkende er sibirspurvens tragiske situasjon. Denne arten var klassifisert som livskraftig (Least Concern (LC)) i år 2000, men er ved siste revisjon plassert i kategorien sterkt truet (EN). Årsaken til den kraftige tilbakegangen skyldes at arten fanges i enorme antall i vinterkvarterene i det sørlige Kina og Sørøst-Asia. Her er det absolutt grunn til å frykte at andre arter også fanges i stor skala - f.eks. vår egen vierspurv. Til tross for en kraftig tilbakegang i Skandinavia, er vierspurven betraktet som livskraftig (LC) på global basis.

Fuglevern-arbeid kan til tider være svært utfordrende, og derfor er det ekstra gledelig at det også går rett vei for noen arter. Svartbrynalbatross og svartfotalbatross er nå nedgradert til kategorien Nær truet (NT), etter at BirdLife International har gjort en storstilt innsats for denne og andre albatross-arter. Albatrossene har blitt den mest truete fuglefamilie globalt da de fanges i store mengder som bifangst i linefiskeriene. En rekke tiltak foreslått av BirdLife har nå begynt å hjelpe noe på situasjonen, og det er derfor håp om at andre albatross-arter også vil bli nedgradert på rødlista ved framtidige revisjoner.

Aktuelle lenker:

Svarthalespove
Svarthalespove er globalt rødlistet. Det er hekkeområdene som degraderes som en følge av drenering og endrede driftsformer i landbruket. Problematikken er altså like aktuell globalt som på Jæren i Norge. FOTO: Christian Tiller
Sibirspurv
Sibirspurvens tilbakegang skjer i et rasende tempo. Fra å ha vært vurdert som livskraftig i år 2000, er den i dag klassifisert som sterkt truet på global basis. Den fanges i enorme antall i vinterkvarterene i Asia sammen med andre spurvefugler. FOTO: Sergei Yeliseev
Svartbrynalbatross
Svartbrynalbatrossen viser at det nytter å jobbe med fuglevern. BirdLife International har tatt initiativ til en rekke tiltak for å redusere bifangsten av albatrosser og andre sjøfugler i linefiskeriene. Disse tiltakene begynner nå så smått å hjelpe. FOTO: Alan Tate