Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Jakt i Frankrike påvirker våre fuglebestander

Jakt på truete arter er både kontroversielt og lite bærekraftig. Det skjer i hele verden, også i Norge. Et par land i Europa skiller seg riktignok ut, nemlig Frankrike og Malta. Disse landene har lange tradisjoner med jakt og fangst av alle typer fugler. På tross av at internasjonale lover og regler forbyr dem å jakte på mange slike arter, trosser enkelte land dette ved å kamuflere jakta som «forskning».

Av Paul Shimmings og Frode Falkenberg

Publisert 14.11.2023

Fangst i Frankrike

Mange av våre vadefugler overvintrer i Frankrike. BirdLife Norge har tidligere rapportert om vinterjakt på storspove som har blitt stanset. Det var riktignok bare midlertidig. Selv om den lovlige jakten har blitt satt på pause inntil videre, foregår det fremdeles ulovlig jakt på storspove. Et uvisst antall norske fugler blir sannsynligvis skutt. Storspove er dessverre ikke alene om å bli jaktet på i Frankrike.

Franskmenn har lang tradisjon med jakt på en rekke fuglearter, på tross av at flere av artene har bestander som er i tilbakegang. En av jaktmetodene som brukes er fangst ved hjelp av nett og bur. Disse redskapene er forbudt å bruke i EU. I noen land, f.eks. Frankrike og Malta, blir slike redskap brukt likevel. Redskapene brukes på en rekke fuglearter.

Takket være protester fra blant andre BirdLife sin partner i Frankrike (LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux), vedtok den franske høyesteretten å forby slike metoder til fangst av vipe og heilo i både 2021 og 2022. Året 2023 skulle bli annerledes. I oktober og november 2023 har jegere sørvest i Frankrike fått tillatelse til å fange inntil 6 000 sanglerker, mens de i nordøstlige deler av landet kan fange inntil 500 viper og 15 heiloer. Dette er en del av et forskningsprosjekt som skal se nærmere på om fangstmetodene er artsselektive eller om de fanger fugler tilfeldig uavhengig av art. Hvis det viser seg at fangstredskapene fanger selektivt, så håper jegere å kunne fortsette å bruke både nett og bur til fangst av disse artene også i framtiden. Vi vet alle at et fangstnett eller fangstbur ikke kan selektere mellom artene i felten.

Ringmerking har vist at mange norske viper og heiloer overvintrer i Frankrike. Vi antar at mange av våre sanglerker også gjør det, men det foreligger få ringmerkingsgjenfunn som bekrefter dette.

Også i Malta

Malta er kanskje kjent som et verstingland når det gjelder jakt på fugler under trekket. Her har det vært en evig kamp mellom jegere, naturvernere og politi for å stanse ulovlig jakt og fangst. I vinter skal malteserne fange rundt 700 måltrost og 5 000 heilo som et «eksperiment». På Malta skal det også fanges et uvisst antall finkefugler, dette til tross for at den europeiske justisdomstolen (European Court of Justice) har lagt ned forbud mot nettopp denne fangsten. Fangst av finkene er også forkledd som et vitenskapelig forsøk, men er i realiteten bare en unnskyldning for å fortsette med samme jaktmetoder som før. Det er ingen kontroll over hvor mange fugler eller av hvilke arter som blir drept under slike forhold.

Uforsvarlig og ikke bærekraftig

Fangst av arter i tilbakegang som vipe, heilo og sanglerke er etter vår mening både uforsvarlig og ikke bærekraftig. Heller ikke fangst av troster og finker kan sies å være forsvarlig, spesielt når metodene som brukes ikke kan skille mellom artene. Vi ser i disse tilfeller nok noen eksempler på hvordan lobbyvirksomheten fra jegere og interesseorganisasjoner har innflytelse på politisk nivå f.eks. i Frankrike og på Malta.

Vi kan ikke akseptere at slik fangst foregår, kamuflert som «forskning». Slike tradisjonelle fangstmetoder hører fortiden til, og passer ikke i det hele tatt inn i moderne naturforvaltning. Fangst og jakt i Europa er en av mange faktorer som påvirker våre viper, heiloer, sanglerker, måltrost og finkefugler i negativ retning. Aktiviteten vil være nok en belastning for disse artene som allerede har store problemer med overlevelse og reproduksjon. Vi har ingen individer å miste!

Noe godt nytt

Den 3. november kom det en gledelig nyhet! Fransk høyesterett suspenderte retten til den omtalte fangsten. Dette er en seier i seg selv, men etter en måned med fangst har trolig en del fugler blitt fanget av franske jegere. Vi følger utviklingen videre!

Sanglerke
Franske jegere fikk tillatelse av myndighetene til å fange hele 6 000 sanglerker i oktober og november i år. Til fangsten ble bur og nett som ikke er tillatt av EU benyttet. Hensikten var å se om fangstmetodene var artsspesifikke, slik at jegere kunne argumentere for videre bruk. Myndighetene tok til vettet og avsluttet prosjektet to uker før tiden. FOTO: Frode Falkenberg
Vipe
Det ble også gitt tillatelse til å ta livet av 500 viper etter at de var fanget ved hjelp av bur eller nett. Det kan ikke karakteriseres som annet enn galskap å tillate jakt på arter som er kritisk truet av utryddelse i store deler av Europa. FOTO: Frode Falkenberg
Måltrost
Myndighetene på Malta har tillatt å bruke diskutable fangstmetoder for å høste 700 måltrost (bildet) og 5 000 heilo. Fangsten kamufleres som et «eksperiment» og er en slu tilnærming for å fortsette med samme jaktmetoder som før. FOTO: Arnt Kvinnesland