Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Smøla vindpark er en katastrofe for havørna!

Åtte måneder etter at Smøla vindpark ble igangsatt og erklært åpnet med pomp og prakt, må vi desserre konstatere at ni havørner er drept av vindmøllene. NOF vil kreve at vindmøllene stanses slik at man kan sette seg ned for å ta en grundig gjennomgang av problematikken før nye fugler slåes ihjel.

Av Morten Ree

Publisert 09.05.2006

Unik kunnskap
NOF ofret store ressurser gjennom flere års saksbehandling på å stanse utbyggingen av vindkraft på Smøla. Vårt bakgrunnsmateriale var stort; gjennom NOFs Prosjekt Havørn sitter NOF på unike kunnskaper om artens bestand på og bruk av Smøla. I tillegg har NOF stor kompetanse på hvilke negative konsekvenser vindmølleparker kan ha, særlig for rovfugl. Mens myndigheter og utbyggere la forskningsresultater fra vindmølleparkene i Danmark og Nederland til grunn for sine vurderinger, så gikk NOF til de store parkene i USA og Spania for å sjekke resultatene fra deres undersøkelser. Vi gjorde dette for å finne områder med fauna som kunne ligne på vår egen, det vil si med store rovfugler som aktivt bruker vindparkområdene. Her fant vi klare bevis på at store rovfugler rammes hardt av slike utbygginger. Når vi da i tillegg gjennom Prosjekt Havørn visste at Smøla har en av verdens tetteste hekkebestander av havørn, så måtte de tragiske resultater som vi i dag ser bli et faktum!

Stopp vindmøllene
Altamont Pass i California er verdens største vindparkområde med 5 400 vindmøller. Altamont fikk fornyet konsesjon i vinter, men det ble stilt krav om at halvparten av møllene stanses tre måneder i vintersesongen. Dette gjøres for å begrense skadeomfanget på kongeørn og andre fugler, samtidig med at man vil bruke resultatene inn i et pågående prosjekt som studerer effektene vindmølleparker har på fugler. Man ønsker å lære seg hvor i terrenget det er mest eller minst gunstig å plassere vindmøller i forhold til fugler. Betydningen av dette er også avdekket i undersøkelser i Spania.

Vindmøllene i California er små og hurtiggående. De kan dermed ikke sammenlignes direkte mot våre store vindmøller. NOF brukte imidlertid denne parken som et bevis for hvor stor dødsrisikoen blir for rovfugler, i dette tilfelle særlig jaktende kongeørn. Det er gjennom flere år kjørt et prosjekt med radiosendere på kongeørn som har vist urovekkende stor dødelighet i kollisjon med vindmøller. Dette var et av NOFs hovedargumenter i Smølasaken, og nå ser vi at vår bekymring var rèell. NOF mener derfor at vi må kreve at møllene på Smøla stanses og at man får gjort en grundig vurdering av restriksjoner på driften av vindmøllene på Smøla, men også på den generelle vindparkutbygging som er planlagt langs kysten av Norge.

Juridisk vurdering
Kan vi etablere menneskelige konstruksjoner som rammer fredet vilt på denne måten? Hvilken lovbeskyttelse har norsk natur i slike tilfeller? NOF vil be om en juridisk vurdering av den rolle vindparker kan ha som trussel for en art som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Vi vil også følge opp saken etter Bernkonvensjonen ved hjelp av BirdLife International. Under behandlingen av vår sak i Strasbourg i 2001 forventet Bern-konvensjonens partsmøte at Norge foretok en grundig undersøkelse av konsekvensene av trinn 1 av utbyggingen, før de eventuelt igangsatte trinn 2. Dette ble ikke fulgt opp av norske myndigheter, og slett ikke i en grad som tilsa fortsatt videre utbygging slik det faktisk ble gjort.

Bestandsreduksjon
Av de ni døde havørnene som så langt er funnet etter åtte måneders drift på Smøla, så er det seks voksne, utfargede fugler og tre ungfugler. I fjor ble det satt radiosender på seks unger på Smøla. Nå er allerede tre av disse funnet død mindre enn ett år etter merkingen. Funnet av seks voksne fugler vil også gi dramatiske konsekvenser for en art med en lav produksjon av ungfugler og et langt livsløp. Med over 100 søknader til behandling for diverse vindparkanlegg langs vår kyst, hvorav mange i tilknytning til hekkeområder for havørn, vil vi om noen tiår kunne få oppleve at bestanden av havørn er kraftig redusert. Også andre arter som kongeørn, hubro, smålom m.fl. kan lett bli offer for vindmøllenes vingeslag.

Ørnedøden tas opp internasjonalt (Sunnmørsposten 12.5.2006)

Vindmølledrept havørn på Smøla
En kollisjonsdrept ung havørn i Smøla vindpark 28. april 2006. FOTO: Espen Lie Dahl
Vindmølledrept havørn på Smøla
Den døde voksne hunnørna på bildet var den syvende kollisjonsdrepte havørna i Smøla vindpark. FOTO: Espen Lie Dahl