Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Gråhegrer reddet fra skadefelling i hekketida

Mosvik kommune vedtok i begynnelsen av mai å gi fellingstillatelse på inntil 15 gråhegrer midt i hekketida. NOFs klage har resultert i at vi nå har skriftlig bekreftelse på at det ikke vil bli skutt noen gråhegrer før saken er ferdig behandlet. Vi følger saken til dens avslutning!

Av Anne Kolstad

Publisert 13.07.2011

Det var Mosvik Utmarkslag som søkte Mosvik kommune om skadefellingstillatelse i forbindelse med smoltutsetting medio mai etter en henvendelse fra Mosvik Klekkeri BA. Utmarkslaget og klekkeriet mener gråhegrene er en betydelig og økende skadegjører for utsatt smolt i Mossavassdraget. De viser til en kraftig økning i gråhegrebestanden, og mener denne må reduseres betydelig.

Dette er vår vurdering av saken:

  • Den nevnte økningen i gråhegrebestanden er foreløpig ikke registrert av oss eller andre kartleggingsinstanser
  • Gråhegre er ingen trussel for laksefisker under normale forhold, og den tar helst andre arter
  • Gråhegrene er ikke årsaken til laksestammens problemer, og det er ikke sannsynlig at felling av 15 gråhegrer vil bedre Mossalaksens framtidsutsikter
  • Avbøtende tiltak som utsetting av yngel i stedet for smolt er ikke forsøkt
  • Laksestammens problemer oppstod etter menneskeskapte vassdragsreguleringer av Meltingen og Mossavassdraget
  • Kunnskap fra uregulerte vassdrag i Trondheimsfjorden viser at også lakseparasitten Gyrodactylus salaris, lakselus og genetisk forurensing fra rømt oppdrettslaks er akutte trusler for villaksen

Mosvik kommune opprettholder sitt vedtak om å gi fellingstillatelse på inntil 15 gråhegrer i perioden 15. mai til 10. september, men vi har fått skriftlig bekreftelse på at det ikke har blitt, og ikke vil bli skutt noen gråhegrer i Mosvik før saken er endelig avgjort hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT). Dermed er skyting i hekketida avverget for denne gang, takket være godt samarbeid mellom NOF sentralt og NOF avd. Nord-Trøndelag samt tett oppfølging av saken. Den mest konfliktfylte perioden i forhold til den utsatte smolten er nå over, og det arbeides med å gå over til utsetting av yngel i stedet for smolt. Dette vil trolig være positivt, siden yngelen er flinkere til å finne skjulesteder i elva, men det blir ekstra meningsløst om gråhegrene nå blir skutt før en får anledning til å se om tiltaket virker. Det er derfor uklokt av Mosvik kommune å opprettholde vedtaket, og vi mener FMNT må omgjøre dette.

Kommunen begrunner sin avgjørelse om å opprettholde vedtaket med at de bygger på praksis fra en lignende sak i Nordland. Hemnes kommune gav tillatelse til felling av 15 gråhegrer i Røssåga i 2006 for å hindre at disse tok sjøørret i Bjerkaelva. Dette vedtaket ble også påklaget av NOF, noe som resulterte i en nesten to år lang saksgang hvor både Fylkesmannen i Nordland (FMNO), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Sivilombudsmannen var involvert. DN var hele tida klar på at hegrens naturlige næringssøk etter fisk ikke innebærer at noen blir påført vesentlig økonomisk skade, og at sjøørreten i elva på ingen måte var truet av dette næringssøket. FMNO delte DNs faglige vurdering av saken, men fant under tvil ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Det ble lagt stor vekt på at kommunen har myndighet til å tillate felling av gråhegre og at kommunen har anledning til å utøve faglig skjønn. Saken ble avsluttet med at Sivilombudsmannen i 2008 bad både FMNO og kommunen om i fremtiden å rette seg etter de føringer som DN har gitt. Siden gråhegrene allerede hadde blitt skutt ble ikke fylkesmannen bedt om å behandle saken på nytt.

Mosvik kommune støtter seg altså på en sak hvor både DN og Sivilombudsmannen mente det var begått feil. I utgangspunktet var det lagt liten vekt på faglig kunnskap og det var tilfeldigheter som gjorde at vedtaket ikke ble omgjort. Dette er et godt eksempel på at litt slepphendthet kan få konsekvenser for lignende saker i fremtida. Det er derfor viktig for oss at denne saken nå får et resultat hvor det legges større vekt på den faglige begrunnelsen og hvor vi får et vedtak som kan danne grunnlag for bedre praksis i framtida.

 

Tips om lignende praktisering av skadefellingsforskriften kan sendes til NOF via epost: nof@birdlife.no eller pr brev til: Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim.

 

Denne saken ble avsluttet med endelig seier for NOF!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) har gitt NOF medhold i klagen og omgjort vedtaket til Mosvik kommune. Dette er positivt for lignende skadefallingssaker som kan komme.

Les avslaget på søknad om skadefelling:

Klage på vedtak om skadefelling av 15 gråhegrer som gjør skade på laksesmolt i elva Mossa i Mosvik kommune 2011.

 

 

Les NOFs klage til Mosvik kommune (PDF)

Gråhegre i profil
NOF har ikke registrert sterk økningen i gråhegrebestandene, men opplever at det ikke er uvanlig å referere til slike økninger. FOTO: Lars Løfaldli
Gråhegre ved vannkanten
Gråhegrenes naturlige næringssøk etter fisk påfører ingen vesentlig økonomisk skade. Hegren er bare i liten grad i stand til å ta anadrome laksefisker. Det vil normalt være helt andre arter som utgjør hovednæringen for hegren. Ville bestander av laksefisker vil ikke være truet av hegrenes søk etter føde. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentarer til nyheten (2)