Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ny handlingsplan mot mink

Direktoratet for naturforvaltning har nylig ferdigstilt en handlingsplan mot mink. En viktig målsetning er bl.a. å fjerne eller redusere bestandene av mink i prioriterte verneområder. NOF hilser handlingsplanen velkommen, og håper at den vil gi positive effekter for sjøfuglene våre.

Av Magne Myklebust

Publisert 28.09.2011

Den nord-amerikanske minken ble innført for pelsdyravl i Norge for første gang i 1927, og har gjennom rømninger etablert ville bestander over store deler av landet. Som mange andre introduserte arter utgjør minken en trussel mot våre stedegne arter. Fokuset har vært spesielt sterkt på den negative effekten minken har på sjøfuglene. Lokalt kan minken være en betydelig negativ faktor som predator på egg, unger og voksenfugler, og det er godt kjent at den kan eliminere f.eks. hele ternekolonier.

Planen presenterer fire hovedmålsetninger:

  1. Fjerne eller redusere bestanden av mink i prioriterte verneområder, slik at verneformålet oppfylles.
  2. Fjerne eller redusere bestanden av mink i prioriterte leveområder for rødlistede arter utenfor verneområder.
  3. Legge bedre til rette for at lokale initiativ lykkes i å fjerne/redusere minkbestanden i leveområder for viktige arter for høsting, annen næring og naturopplevelse.
  4. Skape en bedre kunnskapsplattform for tiltak mot mink, og for arbeidet mot nye fremmede skadelige arter som etablerer seg.

Når det gjelder forholdet mellom mink og oter omtales dette bare kort i handlingsplanen. Her vet vi i dag at minkbestandene reduseres eller forsvinner i områder der oteren går fram i antall, f.eks. gjelder dette Trondheimsfjorden. Kanskje er vår egen oter den beste bekjempelse mot mink vi har i Norge i dag? Det kan imidlertid – som handlingsplanen påpeker – være mulig at oteren tvinger minken til et mer landbasert søk etter føde. Det er absolutt ønskelig med mer kunnskap om effekten av konkurransen mellom disse to artene, men vi vet allerede noe om problematikken.

Ornitologiske miljøer er en del av dagens minkbekjempelse, bl.a. vet vi at Karmøy ringmerkingsgruppe har jobbet med å fjerne mink gjennom mange år. Den nye handlingsplanen mot mink legger naturlig nok mye vekt på lokalt engasjement. Kanskje kan noen av  NOFs lokallag engasjere seg også i bekjempelsen av mink, f.eks. i samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger?

Avslutningsvis må vi ikke glemme at en vellykket bekjempelse av mink alene ikke løser sjøfuglenes problemer. For sjøfuglene er nok mangelen på mat i havet et langt større problem enn minken!

Mink
Minken skal bekjempes! Direktoratet for naturforvaltning har nylig lansert sin handlingsplan mot mink. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (3)