Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Rapporter

 

Fugleåret 2022 Svalbard 

 

Enkel rapport til årsmelding Longyearbyen feltbiologisk forening - LoFF

Av Georg BangjordDette året utmerket seg med et større volum av innrapporterte observasjoner av fugl, til sammenligning med de fire foregående årene (fig.3). Man kan karakterisere dette året som et noe over gjennomsnitt, både med tanke på antall observerte arter og antall nye arter. Det ble observert 87 ulike arter fugl, og det ligger noe over gjennomsnitt for de siste 25 årene.

Antall uvanlige/sjeldne arter ligger over normalen, og artslista for fugl på Svalbard økte med fire nye arter i 2022. I gjennomsnitt, er mellom to og tre nye arter årlig tilkommet artslista i løpet av de siste 20 årene. Det er primært norske fuglekikkerne som legger inn registreringer av fugl i databasen. Utenlandske observatører bruker i all hovedsak internasjonale faunadatabaser. LRSK har ennå ikke startet arbeidet med å gå gjennom de internasjonale artsdatabasene. Til sammen 78 rapportører har bidratt med 5088 observasjoner for året 2022.

Figur 1. Antall personer som har bidratt med observasjoner av fugl gjennom rapportering direkte i basen artsobservasjoner.no. Et gledelig høyt antall siste to årene 

I tillegg til de 78 personene som har rapportert direkte til basen, har noen få personer rapportert på andre måter (dvs. totalt mer enn 80 rapportører) dette året. Observasjonene fra disse, vil også bli lagt inn i basen etter hvert. I løpet av fjoråret ble det lagt inn mer enn 15 000 observasjoner fra eldre tider. Det er laget et eget notat på dette prosjektet som er støttet av Svalbard miljøvernfond. Alle observasjoner fra bl.a. Løvenskiold («Avifauna Svalbardensis 1964») og Norsk Polarinstitutt sine årbøker, er nå overført til databasen.

Antall forskjellige arter
Til sammen er det rapporter 87 forskjellige arter fugl direkte databasen i Artsobservasjoner.no for året 2022. Dette er et antall som ligger over gjennomsnittet for de siste 20 årene. Det foreligger en del observasjoner fra feltarbeidet Norsk Polarinstitutt utfører på Bjørnøya som ikke er rapportert i basen. Den totale artslista for fugl på Svalbard teller per dato 237 arter. Artslista for fugl på Svalbard er gjengitt her: http://www.svalbardbirds.com/species.html

Dette året økte artslista med fire arter. Henholdsvis svartglente (Norskøya), svartstrupetrost (Longyearbyen), sibirpiplerke og møller (Bjørnøya).

Sjeldne fugler
Foruten de nye artene nevnt i foregående avsnitt, ble det registrert et mer beskjedent antall sjeldne fugler i 2022. Følgende sjeldenheter nevnes: stripegås, gulnebblom, brushane, grønnstilk, svarthalespove, rosenmåke, jordugle, rødstjert, svartrødstjert, hagesanger, rødstrupe, tårnseiler, vierspurv, polarsisik, gråsisik og bjørkefink. Ellers hekket havsule på Bjørnøya også dette året, og kolonien fortsetter å øke i antall og består nå av mer enn 100 par. Således har arten tydelig befestet seg som hekkefugl på Svalbard.

Artsobservasjoner.no
Det er per dato lagt inn 5088 observasjoner av fugl i den nasjonale databasen for Artsobservasjoner, http://artsobservasjoner.no/fugler/  fra 2022. Således en gledelig oppgang til sammenligning med de tre foregående årene. Majoriteten av observasjonene er fra perioden mai til tidlig i august (jf. fig.2). Basen inneholder per 16.04.2023 til sammen over 109 289 observasjoner av fugl.