Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Ingen ny jernbaneforbindelse ved Borrevannet naturreservat!

Jernbaneverket la nylig (onsdag 17. februar) frem sin anbefaling til hvor Vestfoldbanen i fremtiden bør gå forbi Horten.

Av Kjetil Johannesen

Publisert 21.02.2016

Jernbaneverket la nylig (onsdag) frem sin anbefaling til hvor Vestfoldbanen i fremtiden bør gå forbi Horten. Tre alternative korridorer har vært grundig utredet.

Det østligste alternativet og korridoren lå tett opp i mot den fuglerike sørenden av Borrevannet naturreservat (se vedlagt kart). En over 2 km lang og 60 meter høy jernbanebru har underveis i prosjektet her vært skissert, noe som følgelig ville fått store negative konsekvenser både for rastende og hekkende fugler i området. I tillegg til støyproblematikk i en anleggs- og driftsfase ville en slik bru  vært en barriere for våtmarksfugl som trekker inn og ut av naturreservatet og flommarkene som omgir verneområdet vår og høst. Kostnadsmessige konsekvenser og uheldige konsekvenser ift landskap og naturmiljø var tungtveiende grunner for at Jernbaneverket valgte å anbefale en trase som lå lenger 2,5 km lenger vest. Forslaget skal ut til høring, men det synes nå enighet både i kommuner og fagmiljøer om at alternativet som ligger lengst unna Borrevannet er det gunstigste. NOF Vestfold og lokale ornitologer har underveis fulgt og engasjert seg i prosjektet (se vedlegg, brev fra Borrevannet Venner).

 

 

Det er viktig å merke seg at planleggingen av Vestfoldbanen videre sørover – forbi Tønsberg snart starter. Her er det utfordringer ift trasevalg fra Tønsberg og vestover mot Stokke. Bru eller tunnell?

Ramsarområdet Ilene ligger som kjent i dette området.