Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag

Etter tap av lam har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gitt fellingstillatelse på en kongeørn i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. NOF påpeker i sin klage flere svakheter i vedtaket, blant annet at det ikke er identifisert en individuell skadegjører, samt at Fylkesmannens begrunnelse med at hekketiden er over er feilaktig.

Av Magne Myklebust

Publisert 29.07.2015

Innenfor beiteområdet Rødsjø i Rissa kommune i Sør-Trøndelag er det i perioden fra 7. juni til 19. juli i år påvist 13 kadaver av lam der konklusjonen til Statens Naturoppsyn (SNO) er at lammene er dokumentert eller antatt drept av kongeørn. Også i fjor var det tap av lam i dette området. Rissa beitelag søkte derfor 15. juli i år om skadefelling av kongeørn innenfor beiteområdet Rødsjø. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har etter en samlet vurdering gitt tillatelse til å felle én kongeørn i det aktuelle området i perioden 25. juli til 5. august i år.

NOF er svært kritisk til begrunnelsen som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir for skadefellingen, og påklaget vedtaket tirsdag 28. juli.

Mangel på individuell skadegjører

Rovviltforskriftens § 12 sier at Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein, forutsatt at felling kan rettes mot bestemte individer. I saksgjennomgangen opplyses det imidlertid at det ikke er påvist at det er ett enkeltindivid som står for den påviste skaden, og at det derfor heller ikke har vært mulig å identifisere en individuell skadegjører, eller kunne gi en vurdering av hvor vidt det er praktisk mulig å gjenkjenne et slikt individ i felt. Tvert om er det opplyst at det i det aktuelle beiteområdet er påvist flere kongeørner i aktivitet. NOFs oppfatning er derfor at det viktigste vilkår for å gi fellingstillatelse etter rovviltforskriftens § 12 ikke er til stede.

Det er fortsatt hekketid

Fylkesmannen vurderer det videre som meget vanskelig å kunne gi fellingstillatelse i den form som nå er gitt, i perioden mai-juni fordi det ligger innenfor hekketiden for kongeørn, men at det nå er lettere fordi det antas at eventuelle unger er flygedyktige. NOF mener at Fylkesmannen her igjen bryter med sine egne henvisninger til lovverket. Naturmangfoldlovens § 8 setter krav om at vurderinger og beslutninger om forvaltningstiltak skal bygges på kunnskap, og det kan konstateres at Fylkesmannen ikke kan ha den nødvendige kunnskap om kongeørnas hekketid og ungenes avhengighet av foreldrene. I tilgjengelig litteratur, der vi vil anbefale Jeff Watsons bok «The Golden Eagle» (andre utgave 2010) som en av de mest oppdaterte kunnskapskilder om kongeørn, blir ungenes avhengighet av foreldrene etter utflyging understreket. Først 75-85 dager (2,5-3 mnd) etter at de har forlatt reiret, er de uavhengige av foreldrene. Definisjon av hekketid må nødvendigvis inkludere også dette tidsrommet. Dermed må hensynet til eventuelle årsunger tillegges avgjørende vekt i en skadefellingssituasjon og de vilkår som må være oppfylt for at slik tillatelse kan gis. Dette er åpenbart ikke sikret.

NOF peker også på andre momenter i sin klage - les brevet her. Her kan du lese vedtaket til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som NOF har påklaget.

Kongeørn
NOF har klaget på en skadefellingstillatelse på en kongeørn i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Begrunnelsen for skadefellingen er ikke holdbar! FOTO: John Øystein Berg