Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fondstildelinger i 2007

NOFs fondsstyre behandlet i møte den 16.-17. april 2007 alle innkomne søknader til NOFs forskjellige fond. Det hadde kommet inn i alt ni forskjellige søknader med varierte temaer. Søknadene gjaldt alt fra kartlegging av snøugle til restaurering av et tjern.

Av Inge Hafstad

Publisert 09.05.2007

På grunn av lave renteinntekter i 2006 hadde fondsstyret begrensede midler til fordeling mellom søkerne. Statuttene sier at kun inntil 80 % av fondets årlige renteinntekter kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller statuttene for de forskjellige fondene.

Med bakgrunn i begrensede midler til fordeling fikk tre av søknadene avslag, mens fem delvis fikk innvilget sine søknader. Kun en søknad fikk innvilget søknadsssummen i sin helhet. Dette gjaldt samarbeidsprosjektet mellom NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud om kartlegging av fiskeørnbestanden i Buskerud.

Prosjekt som fikk midler gjennom NOFs fond i 2007:

  • Leting etter snøugle i tradisjonelle hekkeområder på Hardangervidda (Terje Lislevand og Frode Falkenberg).
  • Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag (NOF avd. Nord-Trøndelag).
  • Fiskeørn i Buskerud 2007 – 2011 (NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud).
  • Horndykkeren på Helgeland (NOF Rana lokallag og Rana Zoologiske Forening).
  • Drift av Akerøya Ornitologiske Stasjon.
  • Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg (NINA Tromsø, Agder naturmuseum & NOF).


NOF ønsker alle søkerne lykke til med sine respektive prosjekt.

NOFs fond

Snøugle
Fondsstyret tildelte to forskjellige snøugleprosjekter midler i 2007. FOTO: Roar Solheim