Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hva mener NOF?

På NOFs årsmøte ved Stabbursnes i Porsanger i Finnmark 20. mai 2017 vedtok organisasjonen et nytt prinsipp-program. Klarhet rundt hva NOF mener om ulike emner, og at vi har gjennomarbeidede standpunkt i komplekse saker, er viktigere enn noen gang. Vår stemme trengs!

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 13.04.2018

NOF er en naturvernorganisasjon – vi er «foreningen for fuglevern». Ønsket om å styrke fuglevernet i Norge og verden for øvrig gjennomsyrer det meste vi gjør. På mange felt gjør vi det særdeles godt, ikke minst takket være nettverket av lokale ressurspersoner. Gjennom lokal kunnskap kan vi være både premissleverandører for debatter og bidra konstruktivt i saker der vår kunnskaps trengs.

Fuglevern er ingen særinteresse
I saker der ulike hensyn og verdisyn settes opp mot hverandre, taper ofte naturverdier, også når disse er godt kjent. Da er det nyttig at NOF kan levere klare prioriteringer, og taler fuglenes sak med tydelig stemme basert på faglige argumenter. Det er ikke vanskelig å argumentere for økt fuglevern, også når økonomiske interesser er med i drakampen.

Når "det store lerretet skal males" er det ingen tvil om at mennesker og fugler deler en felles skjebne, og at godt fuglevern også er godt for mennesker. Fugler er gode miljøindikatorer, og menneskets livsgrunnlag spises opp med følger for fremtidige generasjoner. Uttaket av ressurser og forbruket av areal er for stort, det gjelder også mange fornybare ressurser. 

Bedre føre var enn etter snar

Dette er kunnskap som ikke bare handler om mengden truede arter der et arealinngrep er planlagt, men om en helhetlig og langsiktig forvaltning av økosystemene. Vi må ha en kunnskapsbasert forvaltning med et langsiktig perspektiv, der «føre‐var- prinsippet» og samlet belastning tillegges langt større vekt enn i dag.

Behovet for også å ha standpunkt i saker der man ikke alltid kan sette "to streker under svaret" er åpenbar. En slik vurding ligger bak bl.a. NOFs standpunkt om at Lofoten og Vesterålen må skjermes for olje- og gassutvinning. Å spå om fremtiden er en vanskelig øvelse, men vi tar stilling i saker basert på kjent kunnskap om risiko og konsekvenser, slik også mijøfaglige instanser vurderer virkninger i konsekvensutredninger og råd til forvaltning. 

Vårt prinsipp-program reflekterer respekt for naturen og vår felles fremtid. Nå er det opp til medlemmer, tillitsvalgte og ansatte å spre våre meninger, slik at fuglevern kan få ytterligere gjennomslagskraft. At gjeldende prinsipp-program ble vedtatt i Finnmark i 2017 representerer et viktig steg fremover for NOFsom organisasjon, er det liten tvil om.

Les NOFs prinsippprogram her.

Røyskatt
Hva mener NOF om rovdyr, og deres plass i økosystemene? Hvilke rolle har de store rovdyrene i naturen, og hvordan påvirker forvaltningen av dem norsk fugleliv? Når bør det gis skadefellingstillatelser, og er skuddpremier ønskelig for arter med naturlig tilhørighet i Norge, slik som på røyskatt (bildet)? Prinsipp-programmet gir svar på hva NOF mener! FOTO: Håvard Eggen
Rødstilk
"NOF mener forvaltningen av vernede områder generelt må styrkes, det må føres en strengere praktisering av verneregler i forhold til dispensasjoner som kan forringe verneverdiene, og forvaltnings- og skjøtselsplaner må utarbeides og følges opp basert på solid økologisk kunnskap". Dette slår NOF prinsipp-program fast. Selv omfattende vern av Listastrendene (Vest-Agder) og kystsonen på Jæren (Rogaland), har ikke klart å forhindre tildels sterkt minkende antall hekkende rødstilk (bildet). På Lista står faktisk arten i fare for å forsvinne som hekkefugl! FOTO: Dirk van Mourik/Birdlife International