Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Solid oppmøte på BirdLife Norges årsmøte på Lindesnes

BirdLife Norge arrangerte nylig sin årsmøtehelg på Lindesnes Havhotell i Agder. Et rekordstort antall deltakere var påmeldt til årsmøtet, og mange lot seg motivere av et solid faglig program samt ekskursjoner til Lindesnes fyr, Kjerkevågen og Lista. Et besøk til den undersjøiske restauranten Under ble en unik opplevelse!

Av Magne Myklebust

Publisert 03.05.2024

Lindesnes er Norges sørligste kommune, og velkjente Lindesnes fyr er et landemerke de fleste nordmenn kjenner til. Det var i denne sørlandsidyllen BirdLife Norge nylig arrangerte sitt årsmøte, og 89 medlemmer hadde meldt sin ankomst til møtet på Lindesnes Havhotell på Spangereid. Det formelle årsmøtet ble behørig supplert med et faglig program samt ekskursjoner til Lindesnes fyr, Kjerkevågen og Lista.

Programmet startet fredag 26. april med at Anne Noddeland fra arrangøravdelingen BirdLife Vest-Agder ønsket velkommen til årsmøtet. Fra samme avdeling presenterte Tor Egil Høgsås og Jonas Langbråten de nærliggende lokalitetene Kjerkevågen naturreservat og Lindesnes fyr, samt velkjente Lista noe lenger mot vest. På vinder fra sørlig sektor, ikke minst sørvest, så kan fugletrekket være betydelig forbi Lindesnes fyr. Her er det ikke noe skjærgård som ligger mellom fyret og havet, og utsikten fra fyret er formidabel. Kvelden ble avsluttet ved at Mari Dønnum Klaussen og Sine Hagestad presenterte det nye konseptet Fuglenes paradis, hvor viktige fugleområder (IBA-områder) skal gjøres kjent blant folket og brukes i bl.a. undervisningsopplegg. Flere lokallag presenterte hvordan de skal bruke Fuglenes paradis i sitt arbeid.

Årsmøtet lørdag 27. april ble åpnet av styreleder Anne Sørensen. Blant de 85 frammøtte medlemmene var det 64 delegatstemmer. Årsmøteinnkalling, årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig godkjent. Foreningens strategiplan gjelder for 2019–2024, og ble enstemmig vedtatt videreført. Sentralstyrets forslag om økning i kontingentens grunnandel fra og med 2025 ble enstemmig godkjent. Kontingenten for 2025 er dermed som følger: Grunnandel kr 210 (nå kr 180), tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr 300 (som før), tidsskriftsandel for Fuglevennen kr 130 (som før), tidsskriftsandel for Fugleåret kr 210 (som før) og familiemedlemskap kr 120 (som før).

Valg

Per Jan Hagevik presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling. Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som var på valg, ønsket å ta gjenvalg. Dette ble også enstemmig vedtatt av årsmøtet. Styrets sammensetning er nå slik: Leder: Anne Sørensen (på valg i 2026). Styremedlemmer: Dag Gjerstad (på valg i 2025), Lars Petter Marthinsen (på valg i 2025), Anne Gri Stenbråten (på valg i 2026), Torborg Berge (på valg i 2026), Reidar Hindrum (på valg i 2027) og Trond Øigarden (på valg i 2027). Valgkomiteens sammensetning er som følger: Tor Skjetne (på valg i 2025), Jonas Langbråten (på valg i 2026), Marianne Hegge Skogsholm (på valg i 2027) og Per Jan Hagevik (på valg i 2028).

Årsmøtesaker

Det ble meldt inn kun én årsmøtesak, den kom fra BirdLife Aust-Agder og omhandlet habilitetsregler for organisasjonen. I forslaget står det at en organisasjon som har vokst seg så stor og med ditto store verdier i omløp, bør ha et regelverk som regulerer mulige inhabilitetssituasjoner. Detaljene i forslaget fra BirdLife Aust-Agder og sentralstyrets tilsvar finner du i det offisielle årsmøtereferatet, som er vedlagt nederst i nettsaken. Sentralstyrets holdning var at problematikken har vært kjent lenge, og derfor ble inkludert i styreinstruksen som først ble laget i 2010. Sentralstyret foreslo derfor at forslaget fra fylkesavdelingen i Aust-Agder ikke skulle bli vedtatt. Sentralstyrets forslag ble vedtatt med 63 stemmer mot 1 stemme.

Etter det formelle årsmøtet fikk årsmøtedeltakerne mulighet til et besøk på restauranten Under, som ligger like ved Lindesnes Havhotell. Dette er verdens største undersjøiske restaurant, og det ble litt av en opplevelse! Her kunne man se lyr, sei, torsk, grønngylt og andre fiskearter på nært hold gjennom det store vinduet.

Organisatorisk program lørdag

Lørdag ettermiddag var det klart for organisatorisk program. Først fikk vi høre fra Runar Jåbekk, Jonas Langbråten og Tor Egil Høgsås om ulike ringmerkingsprosjekter i Vest-Agder. Et av landets mest aktive ringmerkingsmiljøer finnes i gamle Vest-Agder fylke, og vi fikk innblikk i prosjekter på arter som dverglo, hubro, kongeørn, svartstrupe, steinskvett og linerle. For mange av artene dreier det seg også om å utstyre fuglene med fargeringer, noe som øker antall gjenfunn betraktelig. Fagsjef i BirdLife Norge, Ingar Jostein Øien, snakket så om høydepunkter i det fuglefaglige arbeidet til organisasjonen. Det er mange aktive prosjekter i BirdLife Norge, og et av de nyeste er overvåking av fugler i våtmark. Dette er nytt av året, og det skal bli spennende å følge dette prosjektet i tida som kommer. Det gode hekkeåret for dverggås i 2023 gir også fornyet håp i bevaringsarbeidet for den truede fuglearten. Morten Helberg fra fagavdelingen i BirdLife Norge snakket så om måker i Agder. Morten har vært en av landets ivrigste måkemerkere de siste tiårene, og ga oss et solid innblikk i arter og bestandssituasjonen for måkene i Agder. Hovedbudskapet er at det går feil vei for måkene, de blir stadig færre.

Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken avsluttet det organisatoriske programmet med å snakke om nyheter og oppdateringer fra BirdLife Norge. Det var nytt for mange at vi faktisk har arvet en øy i gamle Hordaland fylke!

Prisutdelinger

På lørdagens festmiddag var det klart for prisutdeling. Fuglevernprisen 2024 ble tildelt Rådmund Steinsvågs prosjekter. Han har utført et omfattende og variert arbeid med å bedre livsvilkårene for fuglene våre. I hjemkommunen Lindesnes har han vært primus motor for restaurering av hekkeholmer for sjøfugler gjennom kratt- og lyngbrenning, bygging av minksikre hekkeflåter og plattformer samt kasseprosjekter for måker, meiser, ugler og tårnseiler. Gjennom bygging av sandsvalehotell har Rådmund også gitt et betydelig bidrag. Han har vært en av pådriverne for et våtmarksrestaureringsprosjekt i Søylekilen i Mandal, hvor et gjengrodd område åpnes opp for å bedre forholdene for fuglelivet.

Når det gjelder prisen Årets Fossekall 2024 vil den bli delt ut ved en senere anledning når prisvinneren har mulighet til å delta.

En stor takk går til BirdLife Vest-Agder for et innholdsrikt og profesjonelt arrangement! På søndagen var det busstur til Lista, hvor hele 113 fuglearter ble registrert denne dagen. Det er en bragd med tanke på at nordavind og regn dominerte.

Offisielt årsmøtereferat 2024

Årsmøte 2024 Lindesnes Havhotell
Det var et bra oppmøte på årsmøtet lørdag 27. april på Lindesnes Havhotell. Det var 85 medlemmer som var i salen under årsmøteforhandlingene. FOTO: Håkan Billing
Ekskursjon til Lindesnes fyr
Tidlig lørdag morgen var det ekskursjon til Lindesnes fyr. Her hadde man en suveren oversikt over kyststripa. Vindretningen var ikke den beste for å se fugletrekk der, men en del havsuler og toppskarver trakk forbi. FOTO: Håkan Billing
Restaurant Under
Det store vinduet på den undersjøiske restauranten Under. Her kunne man se fisk på nært hold. FOTO: Håkan Billing
Restaurant Under
Det var stor interesse for restaurant Under blant de mange årsmøtedeltakerne. FOTO: Håkan Billing
Rådmund Steinsvåg Fuglevernprisen 2024
Rådmund Steinsvåg fikk Fuglevernprisen 2024 for sine mange prosjekter for å bedre livsvilkårene for fugler i Agder. Her flankert av nestleder Anne Gri Stenbråten (t.v.) og leder Anne Sørensen etter prisutdelingen. FOTO: Håkan Billing
Arrangørene takkes
Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (t.v.) takker arrangøravdelingen for et suverent arrangement! Fra venstre: Anne Noddeland, Tor Egil Høgsås, Klaus Maløya Torland, Jonas Langbråten og Runar Jåbekk.  FOTO: Håkan Billing
Slevdalsvannet årsmøte 2024
Til tross for nordavind og regn: Det ble ekskursjon til Lista på søndag. Her sitter man i le i tårnet ved Slevdalsvannet på Lista. Fem knekkender og en sivhauk hann var blant fuglene som ble loggført her. Ved Lista fyr hadde det vært nedfall av afrikatrekkere, i lebeltet ved fyret ble både gjøk, tårnseiler, rødstjert, munk og vendehals observert. FOTO: Håkan Billing