Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fjellets fugler sliter over hele Europa

Siden årtusenskiftet har bestandene av fjellfugler blitt redusert med 10 prosent over hele Europa. Det viser ferske forskningsresultater som sammenstiller bestandstrender for europeiske fjellfugler. Flere av artene som det blir færre av er kjente og kjære innslag i den norske fjellheimen.

Av Magne Myklebust

Publisert 04.01.2019

Sammenligner man bestandstrender over landegrensene kan man få interessante resultater. Europeiske fugleforskere har sammenlignet endringer i bestander for 44 vanlige fuglearter i fjellområder i Fennoskandia (Norge, Sverige og Finland), Storbritannia, Alpene og på Den iberiske halvøy. Blant disse hadde 14 arter en klar bestandsnedgang, 22 hadde en stabil bestandsutvikling og åtte arter var i framgang. Bestandsutviklingen for fjellfuglene var forskjellig for de fire områdene som ble undersøkt. Det ble funnet tydelig nedgang i Fennoskandia og på Den iberiske halvøy, mens bestandene i Storbritannia og i Alpene var mer stabile. Av arter som er i tilbakegang kan nevnes lirype, fjellrype, gjøk, heipiplerke, gråsisik, bjørkefink, lappspurv og snøspurv.

John Atle Kålås i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en av forfatterne bak studien. Han sier at arter som hekker i skogsområder i Europa ikke viser en slik bestandsnedgang som man ser på fjellfuglene. Fuglearter som kun finnes i fjellet har hatt en nedgang på 10 % i perioden 2002-2014.

Den ferske studien viser en nedgang i hekkebestandene av europeiske fjellfugler som samsvarer med prognoser som er laget basert på klimaendringer. Kålås framhever imidlertid at vi ikke fullt ut kjenner årsaken til nedgangen. I tillegg til endringer i klima er fjellfuglene påvirket av endringer i arealbruken i fjellområdene, bl.a. er redusert beitetrykk antydet som en av årsakene til nedgangen på Den iberiske halvøy. Mange av disse artene er dessuten trekkfugler, så påvirkninger utenfor hekkeområdene kan også være med å bidra til nedgangen, sier John Atle Kålås.

I Norge er det NOF som er ansvarlig for innsamlingen av data for fjellfuglene, gjennom prosjektet TOV-E. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NOF, NINA, Nord universitet og Miljødirektoratet. NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at dette prosjektet er svært viktig for NOF, og viser at en forening med mange kompetente medlemmer spredt over hele landet gir et uvurderlig bidrag i bestandsovervåkingen. Solbakken sier videre at NOF har vært bekymret for bestandsutviklingen til fjellets fugler i mange år, og at det dessverre ikke var overraskende at mange fjellarter for første gang ble ført opp på den norske rødlista som ble presentert i 2015. Solbakken presiserer også betydningen av å få en bærekraftig forvaltning av rypebestandene.

Studien er resultat av en felles innsats fra 12 europeiske land og del av et europeisk nettverk for overvåking av fugl (European Bird Census Council). Resultatene er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Global Change Biology (lenke nederst).

Les artikkelen (Global Change Biology)

Lappspurv
Lappspurven er en av fjellartene det blir mindre av. Bekrymingsmeldinger fra norske ornitologer har vært mange de siste årene for denne vakre fjellfuglen. FOTO: Jan Erik Røer
Gjøk
Gjøkens «ko-ko» blir stadig sjeldnere å høre i den norske fjellheimen! FOTO: Gunnar Numme