Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Åkerrikseprosjektet

Åkerrikseprosjektet

Prosjektsiden | Åkerriksenyheter | Norsk Fugleatlas | Kontaktinformasjon


Åkerriksa er oppført på Bonn-konvensjonens liste over globalt truede fuglearter. Bestanden i Norge er kraftig redusert i løpet av det siste århundret. Åkerriksa er som hekkefugl sterkt knyttet til eng som blir høstet regelmessig, og bestandsreduksjonen skyldes vesentlig de endringer i landbrukspraksis som har funnet sted i dette århundret. Omlegging til siloslått, og en tidligere slått som sammenfaller med åkerriksas ankomst på hekkeplass, medfører at vellykket reproduksjon sjelden forekommer.

Har du sett åkerrikse?

Målsettingen med prosjektet er å overvåke bestandssituasjonen, samt utvikle og sette i verk tiltak som gjør at arten kan reprodusere vellykket her i landet slik at bestanden på sikt kan økes. Vi er avhengige av at de som hører åkerrikser hurtig rapporterer disse til oss. Da vil vi iversette tiltak som kan sikre de aktuelle fuglene en vellykket hekkesesong.

Du kan rapportere dine funn på to måter: Legg inn observasjonen på Artsobservasjoner, eller ta kontakt med en av koordinatorene i ditt fylke. Du finner en oversikt over koordinatorene her. Du finner også mer informasjon om prosjektet på akerrikse.no.


  • Funn av åkerrikse den siste måneden