Hopp til hovedinnhold
Foto: Frank Steinkjellå
DesignelementPosterbilde

Åkerriksa er oppført på Bonn-konvensjonens liste over globalt truede fuglearter. Bestanden i Norge er kraftig redusert i løpet av det siste århundret.

Åkerriksa er som hekkefugl sterkt knyttet til eng som blir høstet regelmessig, og bestandsreduksjonen skyldes vesentlig de endringer i landbrukspraksis som har funnet sted i dette århundret. Omlegging til siloslått, og en tidligere slått som sammenfaller med åkerriksas ankomst på hekkeplass, medfører at vellykket reproduksjon sjelden forekommer.

Har du sett åkerrikse?

Målsettingen med prosjektet er å overvåke bestandssituasjonen, samt utvikle og sette i verk tiltak som gjør at arten kan reprodusere vellykket her i landet slik at bestanden på sikt kan økes. Vi er avhengige av at de som hører åkerrikser hurtig rapporterer disse til oss. Da vil vi iversette tiltak som kan sikre de aktuelle fuglene en vellykket hekkesesong.

Du kan rapportere dine funn på to måter: Legg inn observasjonen på Artsobservasjoner, eller ta kontakt med en av koordinatorene i ditt fylke. Du finner også mer informasjon om prosjektet på akerrikse.no.

Nyheter om åkerrikse

15.07.2022

Åkerriksesommeren – hvordan går det?

De fleste syngende åkerrikser i Norge blir rapportert i siste halvdelen av mai og i juni. Mange har lagt inn funnene sine i Artsobservasjoner. Her får du en foreløpig statusrapport på forekomsten til arten så langt i år.

Les hele saken
08.09.2021

Enda en dårlig sommer for åkerrikse

I 2021 har mange personer rapportert funn av åkerrikse, nesten alle observasjoner er av fugler som kun er hørt og ikke sett. Men hvordan har det gått med åkerrikse i år? Med om lag 95 hanner i funnmassen har vi dessverre hatt et dårlig år for arten i Norge.

Les hele saken
15.06.2021

Rapportér syngende åkerrikser!

Crex crex er det vitenskapelige navnet på åkerrikse, og fuglefolk sier at det «krekser» når man hører arten synge om sommeren. Nå er det full aktivitet med syngende åkerrikser, og NOF oppfordrer til rapportering av alle observasjoner av arten. Da bidrar du til økt kunnskap om artens forekomst her til lands.

Les hele saken

Flere nyheter om åkerrikse