Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Åkerriksesommeren – hvordan går det?

De fleste syngende åkerrikser i Norge blir rapportert i siste halvdelen av mai og i juni. Mange har lagt inn funnene sine i Artsobservasjoner. Her får du en foreløpig statusrapport på forekomsten til arten så langt i år.

Av Paul Shimmings

Publisert 15.07.2022

En av våre sjeldneste fuglearter

Åkerrikse er en av Norges mest fåtallige hekkefugler, og de siste tiårene er det rapportert 100–200 syngende individer her til lands. Arten sliter både i Norge og i våre naboland. En hovedårsak til dette er endringer i driftsformene i landbruket; med tidligere slått, fjerning av kantsoner og drenering av fuktige partier. Det er viktig å sette i gang tiltak i de områdene der arten mistenkes å hekke, f.eks. ved å utsette slåtten inntil ungene er flygedyktige. Da er kunnskap om hvor arten finnes helt nødvendig.

Forekomst i 2022

For å registrere åkerrikse bør man være ute i felten i de mørkeste timene, da spillaktiviteten er mest intens. Åkerriksen har en karakteristisk raspende sang («kreksing»), som har gitt arten det vitenskapelige navnet Crex crex. Arten har et skjult levesett, og det er meget vanskelig å få øye på selve fuglen. Dens tilstedeværelse avsløres nesten alltid av sangen.

Den første observasjonen i 2022 var av et spillende individ ved en lokalitet på Vestlandet 20. april. Dette er en meget tidlig ankomstdato, men ved samme lokalitet er det en tendens til at de første fuglene dukker opp ganske tidlig i sesongen.

I skrivende stund (14. juli) er det rapportert 173 funn av åkerrikse i 2022, dmed en solid majoritet (155 funn) i siste halvdelen av mai og i juni. De fleste rapporterte funn er fra kjerneområdene på Østlandet og i Rogaland, men det er også flere funn fra Trøndelag. Det nordligste funnet rapportert så langt er av en spillende hann i Sømna, Nordland. Mange av funnene som er rapportert er av samme individ fra samme lokalitet, så antall individer er følgelig mye færre enn antall funn. Anslagsvis ser det ikke ut til å ha vært flere enn 40–45 spillende hanner i Norge i mai, juni og første halvdelen av juli. Året 2022 ser derfor ut til å være meget dårlig for arten i Norge. Det lover ikke bra for artens framtid i Norge med så mange dårlig år på rad. Vi kommer tilbake med en oppsummering på hvor mange individer som har vært involvert i årets forekomst senere i år.

Ingen hekking registrert så langt

Nesten alle funn rapportert hittil i 2022 har vært av enslige individer, med unntak av et par rapportert fra en lokalitet på Vestlandet, og to hanner fra nabolokaliteten til der paret ble registrert.

Det er ikke rapportert reirfunn så langt i år. Vi venter spent på om det blir observert reir eller funn av unger senere i sommer – arten kan hekke også i juli og unntaksvis i august.

Bruk Artsobservasjoner

Husk å rapportere funn av åkerrikse, enten det er funn fra i år (eller tidligere år) som du enda ikke har lagt inn i Artsobservasjoner, eller funn fra nå av og fram til de siste fuglene forlater landet i oktober og november. Det er spesielt funn av spillende og hekkende fugler som er mest interessante, men det er også av interesse å kunne følge med på eventuelle endringer i når fuglene ankommer og forlater landet over tid. Vi ser allerede en tendens til tidligere ankomst i enkelte områder, men hvi trenger også kunnskap om når de siste fuglene drar videre mot overvintringsområdene. Husk å rapportere funnene så nøyaktig som mulig, og bruk gjerne eksisterende lokaliteter i Artsobservasjoner, eller eventuelt opprett en ny lokalitet der stikkordet «åkerrikse» er en del av stedsnavnet. Ta deg en tur ut i sommernatten!

Åkerrikse
Det ser ut til at året 2022 blir nok et dårlig år for åkerriksa i Norge. Nå er ikke sesongen helt over, og vi kommer tilbake med en skikkelig oppsummering etter hekkesesongen. Så langt i år ser det ut til at 40–45 syngende hanner har vært involvert i forekomsten. FOTO: Ingar Støyle Bringsvor