Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Det blir stadig færre hettemåker i Norge

Hettemåke var Årets Fugl 2011. Når en fugleart får æren av å bli utvalgt som Årets Fugl er det som regel fordi det er mistanke om en bestandsreduksjon. Dette var i høyeste grad tilfelle også for hettemåka, og kartleggingen i 2011 viser da også at arten har en alarmerende tilbakegang i Norge.

Av Magne Myklebust

Publisert 21.12.2012

Før hettemåka ble valgt som Årets Fugl 2011, så visste man allerede om at det var en kraftig tilbakegang for arten i to av dens norske kjerneområder. På Jæren i Rogaland var bestanden i 2009 redusert med hele 90 prosent siden 1975. Det andre viktige området for hettemåke i Norge er indre Oslofjord. Her gjennomfører NOF avd. Oslo & Akershus regelmessige tellinger av sjøfuglbestanden, og kan melde om en tilbakegang på over 80 prosent for hettemåka.

I 2011 ble så alle fylker kartlagt av NOF for å få en nasjonal oversikt over bestandssituasjonen. Arild Breistøl og Morten Helberg har sammenstilt dataene fra 2011 i en artikkel i Vår Fuglefauna 4-2012. Estimatet for hele landet etter innsatsen i 2011 er 6749 - 7996 hekkende par, og arten er fortsatt hekkefugl i alle fylker. Dette er betydelig lavere enn tidligere nasjonale bestandsanslag, som var 20 000 - 30 000 par i Norsk fugleatlas fra 1994. Denne boka oppsummerer kartleggingen som foregikk i HekkefuglAtlas-perioden (1970-1989). NOF reviderte dette bestandsestimatet i 2004 i forbindelse med utgivelsen av BirdLife Internationals publikasjon Birds in Europe II. Bestanden var nå estimert til å ligge i intervallet 20 000 - 60 000 par, og for første gang med en negativ trend.

Fram til begynnelsen av 1980-tallet var hettemåka fortsatt i en spredningsfase i Norge, selv om det også på denne tiden forsvant mange store kolonier på Jæren, i Trøndelag og i Oslofjord-området. Etter 1990 har bestandssituasjonen i Norge vært preget av tilbakegang. Selv om arten har gått kraftig tilbake i Oslo & Akershus, ble bestanden der i 2011 estimert til 2437-2813 par. Det innebærer at en av tre hekkende par hettemåker i Norge befinner seg i Oslo & Akershus. Rogaland, Hedmark og Nordland har også fortsatt betydelige hekkebestander, mens Hordaland (5 par) og Vest-Agder (21 par) har færrest par. Hvilket fylke blir det første uten hekkende hettemåker?

I 2007 ble hettemåka fjernet fra listen over jaktbare arter, og i 2006 ble arten for første gang inkludert på rødlista, der den havnet i kategorien Nær truet (NT). Den fikk samme kategori ved revidering av rødlista i 2010. Arild Breistøl og Morten Helberg er imidlertid av den oppfatning at kategorien Sterkt truet (EN) er den rette kategoriseringen av arten etter bestandsregistreringen i 2011. Tilbakegangen siden midten av 1990-tallet er på 76 % på nasjonal basis.

Oppsummeringen av hettemåke som Årets Fugl i 2011 er å finne i Vår Fuglefauna 4-2012. Dette heftet er å få kjøpt hos vår salgsbutikk Natur og Fritid.

Voksen hettemåke
Det er absolutt grunn til bekymring for den norske bestanden av hettemåke! FOTO: John Sandøy
Hettemåke
Hettemåka går tilbake i antall i samtlige nordiske land. For Norge er reduksjonen på 76 % siden midten av 1990-tallet. FOTO: Arild Breistøl

Kommentarer til nyheten (1)