Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fargemerking av gråhegre

Fra og med sesongen 2001 vil det bli fargemerket gråhegrer på diverse lokaliteter i Norge. Jeg vil her kort orientere om prosjektet, og oppfordre alle til å kikke litt ekstra nøye på gråhegrene de observerer i årene framover.

Av Runar Jåbekk

Publisert 06.04.2002

Bestandsutviklingen hos norske gråhegrer er lite kjent. I enkelte områder synes bestanden å ha økt (bl.a. sørvest-landet), mens det for eksempel fra Sunnmøre meldes om betydelig nedgang i bestanden de siste 10 årene. Vintertemperatur/isdekke har opplagt betydning for bestandsutviklingen. Gråhegren er en art som ofte felles som skadevilt ved oppdrettsanlegg. Sunnmøre RG mener bl.a. at denne skadefellingen er en medvirkende årsak til bestandsreduksjonen i deres område.

Bl.a. på denne bakgrunn ønsker vi å starte et fargemerkingsprosjekt på arten. Det vil bli merket reirunger med individuelle fargeringer (blå ringer med hvit bokstav/tall-kode - samme ringer som benyttes på norske stormåker). Det satses på å merke inntil 50 pullus årlig på følgende lokaliteter: Mjøsa (Mjøsen RG) Mandal (Mandal RG), Bergen (Bergen RG), Sunnmøre (Sunnmøre RG), Tromsø (Troms RG) og Nord-Jylland,Danmark (N-Jysk RG). Vi håper å følge opp med merkinger i 3-5 år framover. Mandal RG v/undertegnede vil stå for organiseringen av merkingen, samt tilbakemeldingen til avlesere. Prosjektet er klarert med den europeiske koordinator for fargemerkingsprosjekter.

Et slikt prosjekt vil kunne gi svar på en rekke spørsmål. Et av de viktigste vil være å påvise hvilke bestander som felles som skadevilt i forskjellige områder til forskjellige årstider. Felles i stor grad lokale fugler, eller rammes fugler fra et stort område? Hvordan er aldersfordelingen hos "skadefuglene"? Disse problemstillingene vil være viktige for NOF i kampen for å innskjerpe de nåværende liberale skadefellingsforskriftene i Viltloven. I tillegg vil man kunne få svar på en rekke populasjonsdynamiske spørsmål. Vil f.eks ungfugler fra områder med god produksjon kunne etablere seg som hekkefugler i fjerntliggende områder, og på den måten kompensere for en mulig lokal overbeskatning. Et annet interessant spørsmål er hvordan fuglene oppfører seg når det setter inn med sprengkulde midt på vinteren. Vil de da trekke raskt til nye områder (Danmark/England), eller vil de forsøke å spare energi til kuldeperioden går over.

For å kunne gi gode svar på disse spørsmålene er vi avhengig av at folk gjør en innsats for å avlese fargemerkede fugler, og ikke minst rapporterer avlesningene til undertegnede. Avlesninger kan meldes pr. brev, telefon eller E-post (foretrekkes). Alle som rapporterer vil motta opplysninger om hvor den aktuelle fuglen er merket, samt alle tidligere avlesninger av fuglen.

NOFs gråhegreside

Gråhegre
Voksen gråhegre. FOTO: Frode Falkenberg