Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Et dårlig år for åkerriksa i 2015

Med totalt 112 syngende åkerrikser rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2015 var fjorårets forekomst av arten godt under snittet for de siste 20 årene. En kald vår og forsommer er trolig noe av årsaken til den lave forekomsten. Les mer om årets sesong i åkerrikseprosjektets årsrapport for 2015!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 15.03.2016

Etter at NOFs åkerrikseprosjekt ble intensivert i 2009, som følge av at handlingsplanen for arten ble publisert i 2008, er det kun i 2010 at antallet åkerrikser i Norge har vært lavere enn det var i 2015. Kun 112 syngende individer ble rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren, noe som er klart lavere enn det årlige gjennomsnittet på 127 individer for perioden 1995-2014. Dette var et nedslående resultat etter flere gode år for arten. Det er likevel positivt at det også i 2015 ble konstatert hekkende åkerrikser i Norge, hhv. på Karmøy og Jæren i Rogaland.

Kald vår og forsommer

Det har gjennom flere år blitt spekulert i hvorvidt åkerriksene som observeres i Norge utgjør en egen etablert bestand, eller om den kun utgjør et overskudd fra den store hekkebestanden i Øst-Europa. Observasjoner gjort over flere år kan se ut til å indikere en kombinasjon av disse to, da det i hvert fall i deler av Rogaland og Akershus kan se ut til å være noe større grad av stabilitet i forekomstene fra år til år. Likevel utgjør antakelig en betydelig andel av fuglene et overskudd fra bestandene lenger sør. Hvor mange av disse fuglene som ankommer Norge har blant annet blitt antatt å påvirkes av vær og temperatur. Både i 2010 og i 2015 var våren og forsommeren preget av en kald værtype, noe som kan ha hatt en betydning for de lave antallene åkerrikser observert disse to årene.

Geografiske variasjoner

Til tross for det lave totalantallet, var forekomsten av åkerrikse i 2015 omtrent på gjennomsnittet for perioden 2009-2014 i Rogaland og i Oslo og Akershus, hvor arten overvåkes mer intensivt enn i resten av landet. I de øvrige av landets fylker var imidlertid forekomsten godt under gjennomsnittet, med unntak av Hordaland og Vest-Agder. Mest nedslående var nok kanskje det lave antallet åkerrikser rapportert fra indre deler av Østlandet og Sørlandet. Du finner flere detaljer rundt regionale forekomster av åkerrikse i Norge i 2015 i NOFs ferske årsrapport fra åkerrikseprosjektet.

Ny handlingsplan på trappene

Åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i 2008, og siden dette har NOFs kartlegging og overvåking av arten blitt gjennomført som en oppfølging av denne. Planens virkeperiode gikk ut i 2013, men NOFs åkerrikseprosjekt har blitt gjennomført som normalt også i 2014 og 2015. Det jobbes nå med en oppdatering av handlingsplanen, som forhåpentligvis vil legge et godt grunnlag for det videre arbeidet mot en mer levedyktige norsk åkerriksebestand. 

 

Årsrapport 2015

Åkerrikse
Selv om det totale antallet åkerrikser i Norge i 2015 var lavt, var forekomsten i Rogaland omtrent på det årlige gjennomsnittet for perioden 2009-2014. Dette individet er fotografert på Karmøy. FOTO: Jan Egil Davidsen
Åkerriksereir
Det ble påvist tre hekkefunn av åkerrikse i 2015, alle i Rogaland. Dette reiret ble funnet og delvis ødelagt under slått på Karmøy. Eggene ble samlet inn og ruget ut i rugemaskin, men man lyktes ikke med å fostre opp ungene til flygedyktig alder. FOTO: Peder Christiansen