Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Havellenes trekk kartlegges

Havelle er en av de mange fugleartene som er i nedgang, og arten er på rødlista både i Norge og globalt. BirdLife Norges fagavdeling jobber aktivt med kunnskapsbygging for flere av disse artene, også havelle. En telemetristudie som BirdLife Norge har deltatt aktivt i, ble i november 2021 publisert i fagtidsskriftet Polar Biology.

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien

Publisert 29.12.2021

Arktiske fuglearter som trekker vekk fra hekkeområdene om høsten, opplever et økende negativt press fra tap av habitater, forurensning, overutnyttelse av ressurser og klimaendringer. Den norske hekkebestanden av havelle har sin hovedutbredelse i Troms og Finnmark. Om vinteren er havella en sjøfugl som forekommer langs isfrie kyster i arktiske strøk fra Varanger, til sør i Østersjøen. Overvåkingsdata viser nedgang i de fleste land, med størst negative endringer i Østersjøen. Det er derfor et stort behov for kunnskap om bestandsstørrelser og forflytninger.

Et forskerteam har nå utstyrt flere haveller med satellittsendere. Birdlife Norge er en del av forskerteamet, sammen med deltakere fra Tyskland, Litauen og Russland. Sommeren 2019 ble åtte havellehanner og fem hunner instrumentert med bukimplanterte satellittsendere på øya Kolgujev (69.16°N, 48.90°E) i Barentshavet. Resultatene fra studiet viser at hannene etter hekkesesongen foretok et svært langt mytetrekk østover til områder nord på Yamal- og Gydanhalvøyene, mens fire av hunnene og én hann forble i nærområdet til hekkeplassene på Kolgujev. Én hunn flyttet lenger enn de andre hunnene, til øya Mezhdusharsky på Novaja Semlja. Høsttrekket sørover gikk via rasteplasser i Kvitsjøen, Ladogasjøen, Finskebukta og Rigabukta, og alle fuglene med ett unntak, overvintret i de sørlige delene av Østersjøen. Unntaket var en av hunnene som forble vinteren gjennom i Kvitsjøen, noe som har blitt mulig de siste 10-15 årene pga. mindre sjøis som er en effekt av klimaendringene. Under trekket nordover den påfølgende våren, ble igjen Kvitsjøen brukt som rasteområde i mai, noe som viser viktigheten av dette området for dykkender.

Fagartikkelen «Year‑round movements of Long‑tailed Ducks Clangula hyemalis from Kolguev Island, Barents Sea» kan du laste ned gratis som pdf herfra: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00300-021-02973-7

 

Haveller i flukt
I Norge hekker havelle særlig i Finnmark, og overvintrer også både der og lenger sør langs kysten i store antall. Hvor de overvintrende fuglene kommer fra er ukjent. FOTO: Tomas Aarvak