Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt
  Siste nytt    Zambia    Malawi    Nepal    Støtt oss    English    Kontakt oss    

NOFs prosjekt i Zambia

Hvitpannebieter

Hvitpannebieter er en vanlig art i Afrika sør for ekvator. Foto: Kjetil Aa. Solbakken. Større bilde

NOFs samarbeidsprosjekt med BirdWatch Zambia (tidligere kalt Zambian Ornithological Society, ZOS) som har vart fra 2004 til 2014, kan vise til gode resultater i forhold til sin hovedmålsetting med å bidra til bevaring av viktige fugleområder i Zambia.

Prosjektet har hatt hovedfokus på 15 av landets 42 viktige fugleområder (IBA: Important Bird Areas). Birdwatch Zambia (BWZ) har i løpet av prosjektet vært involvert bl.a. i overvåking av 28 IBAer. De viktige fugleområdene er nøkkelområder for biologisk mangfold hvor fuglene utgjør gode indikatorer for om det biologiske mangfoldet i et område er intakt.

Menneskelig aktivitet utgjør ofte hovedtrusselen mot bevaring av disse områdene i utviklingsland. Samtidig er det gjerne de fattige som rammes først om naturen blir ødelagt. De lever mye mer i og av det naturen byr på; mat, byggematerialer, brensel, medisinplanter, osv. Et essensielt utgangspunkt for prosjektet har derfor vært å utvikle prosjektaktiviteter som bidrar til at presset på naturressursene blir mindre samtidig som lokalbefolkningen skal ha et livsgrunnlag der de bor. Bevisstgjøring om viktigheten av å bevare naturen kombinert med etablering av inntektsgivende aktiviteter har skjedd i nær dialog med lokalbefolkningen som bor i og i nærheten av de viktige fugleområdene slik at de er involvert helt fra starten.

Viktige fugleområder (IBAer)

Som nevnt ovenfor har det zambiske prosjektet omfattet aktiviteter i 28 av landets 42 IBAer. IBA-nettverket står i dag for den mest omfattende overvåking av biodiversitet i økosystem og habitater i Zambia.

De zambiske IBAene består av ulike typer områder når det gjelder grad av vern:

 • Nasjonalparker (15) (vernede områder under Wildlife Act)
 • Nasjonale & lokale skoger (7) (vernede områder under Forestry Act)
 • Forvaltningsområder for vilt (4) (vernede områder under Wildlife Act og landsbysamfunns bosettinger)
 • Utvalgte private gårder (6)
 • Åpne områder (12) (ubeskyttede områder under lokale høvdinger og landsbyledere)

NOFs samarbeidsprosjekt med BirdWatch Zambia (tidligere kalt Zambian Ornithological Society, ZOS) startet i 2004, og kan vise til gode resultater i forhold til sin hovedmålsetting med å bidra til bevaring av viktige fugleområder i Zambia.

Kartet gir en geografisk oversikt over hvor de 28 IBAene der prosjektet har hatt aktiviteter er lokalisert. I mange av områdene er det i tillegg til IBA-overvåking også etablert lokale støttegrupper («Site Support Groups», SSG).

IBA overvåking

Overvåking av IBAer har som hovedmålsetting å gi en forståelse av endringer som kan påvirke fugleartene som er viktige i hver enkelt IBA. Overvåkingen skal legge grunnlaget for å igangsette forvaltningstiltak for å motvirke en negativ trend i god tid. Overvåkingen av IBAer i det zambiske prosjektet gjennomføres med utgangspunkt i et skjema som er utviklet av BirdLife International. Overvåkingsmetodikken er såpass enkel at lokalbefolkningen er involvert. I 2010 var 107 personer involvert i overvåkingen av biomangfoldet i sine områder. Resultatene fra IBA-overvåkingen blir publisert i en «Status and Trends report», og overvåkingsdata blir registrert i BirdLifes World Biodiversity Data Base.

BWZ har etter hvert utviklet et godt samarbeid med ZAWA (Zambia Wildlife Authority, tilsvarende Direktoratet for naturforvaltning/Statens naturoppsyn). En av oppgavene som blir utført i samarbeid mellom BWZ og ZAWA er overvåking av verneområder, hvor ansatte i ZAWA får opplæring i IBA overvåkingsmetodikken av BWZ-ansatte.

De tre fugleartene som er kategorisert som sårbare og som finnes i noen av IBAene prosjektet dekker, er fregneskjeggfugl (Zambian Barbet, Lybius chaplini), svartkinnet dvergpapegøye (Black-Cheeked Lovebird, Agapornis nigrigenis) og treskonebb (Shoebill, Balaeniceps rex).

Kartet viser IBA-områdene i Zambia. De som er markert med røde prikker har hatt aktiviteter i regi av Birdwatch Zambia. NP er en forkortelse for National Park.

Folkelig deltakelse og bevisstgjøring

BWZ samarbeider med en rekke lokale grupper og organisasjoner i sitt arbeid. Involvering av lokalbefolkningen gjennom etablering av lokale støttegrupper, såkalte «Site Support Groups» (SSGer) har vært et sentralt element i prosjektet. Til sammen har prosjektet etablert 13 SSGer med totalt 581 medlemmer.

Ni av de lokale støttegruppene har nå blitt formelt registrert som lokale NGOer og flere er på vei. Gruppene har mottatt jevnlig støtte fra BWZ på ulike måter tilpasset de konkrete utfordringene på stedet. Som nevnt ovenfor er også gruppene involvert i en enkel overvåking av naturtilstanden i sine områder.

Lokal næringsutvikling

I tett dialog med lokalbefolkningen gir BWZ råd og assistanse slik at støttegruppene utvikler lokalbefolkningens kapasitet til å etablere inntektsbringende aktiviteter basert på det de trenger, som er praktisk mulig, og som ikke forringer naturen. Det er aldri snakk om vern som ekskluderer folk. Erfaringen er at lokalbefolkningen langt på vei er enig i at naturen må bevares for at livsgrunnlaget deres skal opprettholdes.

SSGene har etablert ulike tiltak som honningproduksjon, bærekraftig fiskeri med riktig utstyr (har tidligere vært vanlig å bruke myggnetting, som fanger undermåls fisk), produksjon av kurver og keramikk, hagebruk, geiteavl, bærekraftig jakt, utvinning av smykkesteiner, utdanning av fugleguider, etablering av små campingplasser for økoturisme og skogplanting (lokale treslag). Et eksempel på en god dialog med lokalbefolkningen med godt resultat er at det i et våtmarksområde har blitt identifisert yngle- og oppvekstområder for fisk, og det har blitt laget en plan for hvor en skal fiske og hvilke områder som bør være i fred.

Involvering av skoler og barn

Barna er viktige endringsagenter i naturvernarbeidet. Et viktig ledd i prosjektet har derfor vært å engasjere lærere og skoleelever. BWZ har inngått avtale med to «IBA-skoler» i hver IBA som er dekket av prosjektet. Disse skolene oppretter naturklubber for at barna skal lære mer om naturen. Skolene blir inspirert og støttet ved å bli gitt ulike typer undervisningsmateriell, plakater, nyhetsbrev, konkurranser, seminarer for lærere osv. Noen av naturklubbene har også blitt koblet med «tvillingskoler» andre steder i Zambia og utveksler tanker og produkter samt har i noen grad besøkt hverandre.

Lobbyvirksomhet og påvirkningsarbeid - Bidrag til kapasitetsoppbygging av en lokal miljøorganisasjon i Zambia

Mangelen på et aktivt sivilsamfunn er en av de største utfordringene i mange utviklingsland. Skole- og helsesituasjonen er mange steder blitt relativt bra, men folk flest deltar ikke i samfunnsdebatten selv om de har tatt grunnskolen og ikke sulter i hjel eller dør av malaria. Det er vel og bra å utvikle staten og næringslivet, men disse landene mangler langt på vei pilaren bestående av et aktivt sivilt samfunn som vi tar for gitt i Norge.

I den zambiske konteksten har derfor prosjektstøtten med kapasitetsoppbygging av BWZ vært et viktig bidrag. Det er udiskutabelt at BWZ i løpet av prosjektperioden har utviklet seg til å bli en viktig miljøorganisasjon som også gjør seg gjeldende i ulike fora på nasjonalt nivå. For eksempel:

 • Deltar i the Zambian Climate Change Network (ZCCN)
 • Deltar i the Zambian CBNRM forum (Community Based Natural Resource Management Forum)
 • Deltar i the National Technical Committee of the Pilot Programme for Climate Resilience (PPCR)
 • Leder Policy and Legislation Subcommittee underlagt CBNRM Forum
 • Har i samarbeid med andre NGOer bidratt til at det er utarbeidet et kapittel om miljø og naturressurser i Zambias sjette National Development Plan (SNDP)
 • Har etablert kontakt med internasjonale miljøorganisasjoner som Conservation International og the Nature Conservancy
 • Har vært representert i en høynivåworkshop i Botswana for å etablere nøkkelområder for biomangfold i ferskvannsområder i Miombo- Mopane-økosystem i den sentrale og sørafrikanske regionen, samt en oppfølgingsworkshop i Zambia
 • Har deltatt i den Zambiske delegasjonen på en konferanse om bevaring av de store sjøene i sentral-Afrika

Et eksempel på BWZs suksess som miljøorganisasjon, var at tvilsomme planer om omfattende hogst ved et kinesisk selskap i Mutulangangaområdet i nedre Zambezi, i 2010 ble stanset ved felles påvirkningsarbeid av BWZ og den lokale støttegruppen som har blitt etablert som et resultat av prosjektet. Status som «skogreservat» er ikke alltid tilstrekkelig for å hindre negativ påvirkning, hvis ingen passer på at myndighetene gjør jobben sin.

Den planlagte hogsten ville for alltid ødelagt nøkkelarealer for fugler og annet biomangfold som gjør Mutulanganga til et unikt område (se nærmere informasjon om saken: www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=804

 

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International