Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Klimaendringer gir flere balearlirer i nord

Stadig flere balearlirer blir sett i det nordlige Europa. Dette er imidlertid ikke å betrakte som en positiv utvikling, da klimaendringer nok er forklaringen på fenomenet. Arten må dra stadig lengre fra sine hekkeområder for å finne mat etter avsluttet hekkesesong.

Av Magne Myklebust

Publisert 26.01.2007

Både på de Britiske øyer og i Skandinavia er det i nyere tid et økende antall registreringer av balearlire Puffinus mauretanicus. Pr. 31.12.2004 er det registrert 18 balearlirer i Norge. Av disse er halvparten registrert i perioden 2002-2004. Den kraftige økningen i antall observasjoner gjelder også for Storbritannia, Sverige og Danmark. I sistnevnte land har arten i løpet av de ti siste årene blitt observert årlig.

Den økende forekomsten er imidlertid ikke gode nyheter! Det er matmangel nær hekkeområdene som forårsaker at balearlirene vandrer så langt nord. Det er lett å tro at artens tilhold i Middelhavet i hekketiden er et resultat av at arten er tilpasset varme farvann. Faktisk er imidlertid balearlirene kaldtvanns-spesialister som etter hekkesesongen oppsøker kaldere farvann nord til Storbritannia. Klimaendringene gjør imidlertid at havområdene blir mindre produktive, og fuglene må trekke enda lenger nord for å finne tilstrekkelige mengder med mat. Det er Carles Carboneras i den spanske BirdLife-partneren SEO som melder om dette.

Som navnet tilsier hekker arten på øygruppa Balearene – og bare der! Dette er øyer som er utsatt for et sterkt press fra turisme og utbygging, noe som i tillegg til introduserte predatorer har vist seg å påvirke bestanden sterkt i negativ retning. Linefiskeriene tar dessverre også sin andel av denne etterhvert svært fåtallige sjøfuglen.

I 1991 estimerte man hekkebestanden av arten til å være 3300 par, og etter den tid har tilbakegangen vært sterk. Mer enn en tredjedel av denne bestanden er nå borte, og det siste estimatet er på 1650-2050 hekkende par. Som en konsekvens av denne tilbakegangen, samt artens sterkt begrensede hekkeutbredelse, er BirdLife International av den formening at arten bør kategoriseres som Kritisk truet på global basis.

Den britiske BirdLife-partneren RSPB er nå i gang med et nytt prosjekt som skal kartlegge forekomsten av arten i England. Havsfuglkikking er svært populært på de Britiske øyer, og det er fra denne gruppen ornitologer RSPB nå ønsker å motta informasjon. Mer enn hundre balearlirer ble registrert utenfor Berry Head i det sørlige Devon bare på én dag i september 2006! Dette er utvilsomt en betydelig andel av verdensbestanden. Utviklingen blir nå fulgt med argusøyne, men fortsetter den negative utviklingen i hekkeområdene vil trolig den sterke forekomsten i det nordlige Europa kun være av midlertidig karakter.

Balearlire
Balearlire er etterhvert blitt så fåtallig at BirdLife International betrakter den som Kritisk truet på global basis. FOTO: Tom Brereton

Kommentér nyheten