Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

NOF i samarbeid med den polske BirdLife-partner

NOF har innledet et samarbeidsprosjekt med den polske BirdLife-partneren «The Polish Society for the Protection of Birds» (OTOP). Samarbeidet har kommet i stand i forbindelse med lanseringen av et nytt EØS-fond for frivillige organisasjoner som skal være et bidrag i arbeidet med å styrke det polske samfunnet.

Av Inge Hafstad

Publisert 16.08.2007

NOFs generalsekretær Inge Hafstad og fagkonsulent Ingar Øien var nylig i Warszawa for å utvikle et samarbeidsprosjekt med den polske BirdLife-partneren. Prosjektet skal utvikles i løpet av august og september, og vil forhåpentligvis bli finansiert gjennom et fond som i hovedsak er etablert ved hjelp av norske EØS-midler. Fondet er på over 330 millioner norske kroner, og har tre fokusområder, hvorav miljøvern og bærekraftig utvikling er ett. Formålet med fondet er å støtte frivillige organisasjoners arbeid med å styrke befolkningens forståelse for en bærekraftig utvikling, både på regionalt og lokalt nivå, samt stimulere til samarbeid mellom de frivillige miljøorganisasjonene og miljømyndighetene.

Temaet for samarbeidsprosjektet mellom NOF og OTOP er knyttet rundt de polske IBA (Important Bird Area) områdene. Deler av arbeidet vil kunne overføres til norske forhold. Forutsatt at søknaden blir innvilget er oppstart av prosjektet satt til 1. september 2008 og vil vare ut 2010. Det vi ønsker å oppnå er blant annet følgende:


• etablere et godt oppsynsnettverk for IBA-områdene
• utvikle gode overvåkingsprogrammer
• utarbeide informasjonsmateriell
• utvikle kommunikasjonsstrategier
• utvikle strategier for fuglevennlig bruk av kulturlandskapet

Foruten temaene knyttet opp mot de polske IBA-områdene vil et slikt samarbeidsprosjekt ha flere synergieffekter for begge partene. Blant annet har OTOP et systematisk oppbygd frivillighetsapparat som vi kan dra lærdom av. De har også fortsatt gode bestander av jordbrukslandskapsarter som bl.a. åkerrikse. Selv om Polens inntreden i EU medfører at landbruket er i endring mot mer intensiv drift, har OTOP i lengre tid arbeidet med bevaring av kulturlandskapsarter, noe vi kan dra nytte av. Det vil bli organisert flere workshoper innenfor rammene av prosjektet, og en av disse vil bli lagt til Norge og viet denne problemstillingen som er felles for begge landene. De fleste av Polens IBA-områder er knyttet til jordbrukslandskap.

Det er allerede planlagt tre workshoper og forhåpentligvis en konferanse i løpet av prosjektperioden. Konferansen vil omhandle problemstillinger knyttet til forvaltningen av skog og vil bli holdt i Polen med deltagere fra NOF. De tre workshopene er planlagt slik:


1. Utvikling av overvåkingsprosjekter. Vil bli holdt i NOFs lokaler i Trondheim oktober 2008 med deltakere fra de to organisasjonenes sekretariater.
2. Bevaring av jordbrukslandskapsarter. Tre dagers workshop som vil bli holdt på Stiklestad kulturhus i Verdal kommune mars 2009. NOFs styrende organer vil blant annet bli invitert, samt en større delegasjon fra Polen. Ca 45-50 deltakere.
3. Utvikling av kommunikasjonsstrategier. Tre dagers workshop som mest sannsynlig vil bli arrangert i Biebrza-dalen høsten 2010. Deltagere fra det polske frivillighetsapparatet, OTOP og en større delegasjon fra NOF.

Vi håper dette vil være starten på et langt og fruktbart samarbeid mellom NOF og OTOP.

OTOP-ansatte og Ingar J. Øien
Ingar J. Øien (t.v.) fikk en liten innføring i polsk fugleliv av (f.v.) OTOPs Marek Jobda, Jaroslaw Krogulec og direktør Izabela Flor. FOTO: Inge Hafstad
Stork
Polen er det landet i verden med den største hekkebestanden av stork. Minst 40 000 par stork hekker i landet. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten