Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

EU presser Polen til å stoppe omstridt veibygging

Planene om motorveien Via Baltica i Polen har medført en storm av klager fra naturvernere over hele Europa. EU er enig med BirdLife International og den polske BirdLife-partneren OTOP i at veiplanene er et brudd på EUs miljølovgivning, og har presset Polen til å stoppe veibyggingen.

Veien Via Baltica var planlagt å gå mellom Warszawa og Helsinki, men problemene oppsto da det viste seg at veien skulle gå gjennom en rekke verneområder og viktige naturområder. Blant annet skulle veien gå gjennom de urørte våtmarkene og skogsområdene i Rospuda-dalen i det nordøstlige Polen, men også gjennom det enda mer kjente våtmarksområdet Biebrza.

I Polen har hundretusener protestert mot veiplanene, og protestene har også vært betydelige utenfor landets grenser. Rospuda-dalen er et såkalt Natura 2000-område grunnet sitt unike biomangfold. Småskrikørn, havørn og orrfugl er blant fugleartene som her trues av veiplanene.

EUs lovgiving tillater ikke en ødeleggelse av Natura 2000-områder slik den polske regjeringen her har lagt opp til. Den polske Birdlife-partneren OTOP har sammen med BirdLife International og CEE Bankwatch lykkes i sitt lobbyarbeid mot EU-systemet. EU-kommisjonen truet for kort tid siden med å ta saken inn for EU-domstolen, noe som fikk den polske regjering over på andre og bedre tanker. De umiddelbart forestående planene om veibygging gjennom Rospuda-dalen er nå stoppet av den polske regjering.

Det er imidlertid bekymring for andre områder som rammes av Via Baltica-veien. Spesielt gjelder dette for den delen av veien som er planlagt gjennom Biebrza-dalen. Her er det planlagt en firefelters motorvei (inkl. bru) samt en mindre vei i tillegg til hovedveien. Biebrza betraktes som et globalt viktig område for mange arter og tiltrekker seg tusenvis av økoturister hvert år. Blant annet er Biebrza det viktigste hekkeområdet i Europa for de to globalt truete artene storskrikørn og vannsanger.

BirdLife International håper og tror at det skal gå an å finne en passende rute for Via Baltica som ikke ødelegger våtmarkene i Biebrza-dalen. Konstantin Kreiser er EU Policy Manager i BirdLife International. Han oppfordrer EU-kommisjonen og de polske myndigheter til å arbeide sammen for å finne akseptable løsninger og at EU bør stille midler til rådighet for slike løsninger.

Orrhane
Orrfugl er en av artene som nå er truet av veibygging i Polen. Den europeiske hekkebestanden av orrfugl er fortsatt stor, til tross for en kraftig tilbakegang i perioden 1970-1990. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentér nyheten