Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Mot sikrere kraftledninger i Ungarn

Elektrokusjon er en betydelig dødsårsak for mange fuglearter, og i Norge er nok hubroen en av artene som har vært mest skadelidende. I Ungarn er det nå enighet om å få en slutt på denne unødvendige fugledøden gjennom å erstatte gamle høyspentmaster med nye master som er bedre isolert.

Av Magne Myklebust

Publisert 31.03.2008

Kraftlinjer kan føre til at fugl drepes ved kollisjon med ledninger eller ved såkalt elektrokusjon, dvs. at en fugl berører to strømførende ledninger samtidig, eller berører en ledning og en jordet del av det elektriske anlegget. Store arter og arter med dårlig manøvreringsevne er mest utsatt. I Norge har det vært mest fokus på rovfugler og ugler i forbindelse med denne problematikken, og i år enda mer enn vanlig grunnet det faktum at hubro er Årets Fugl. Denne rødlistede uglearten er kanskje den norske hekkefuglen som har fått redusert sin bestand mest grunnet elektrokusjon.

Ungarn er nå virkelig på offensiven for å få redusert omfanget av elektrokusjon. Den ungarske BirdLife-partneren MME signerte den 2. februar i år en avtale med miljømyndighetene og strømleverandørene for å få en langsiktig løsning på problemet. Kraftlinjene skal innen år 2020 være «fuglevennlige». Dette skal man oppnå gjennom å erstatte gamle høyspentmaster med nye som er bedre isolerte. Denne nye typen master ble utviklet av MME i samarbeid med elektroingeniører alt i 1991. Det har blitt satt opp om lag 50 000 nye master, og de har vist seg å være et svært effektivt tiltak for å redusere fugledøden. Finansieringen har blitt ordnet av midler fra EU-Life samt strømleverandørene og miljømyndighetene. Om lag 215 000 høyspentmaster betraktes fortsatt som risikable for fugler i Ungarn, og det er disse som skal erstattes fram mot år 2020.

En rekke globalt truete fuglearter vil bli begunstiget av tiltakene. I Ungarn dreier dette seg først og fremst om keiserørn, tartarfalk og aftenfalk. En undersøkelse i landet resulterte i funn av 2183 døde fugler under 19 216 kraftstolper, noe som fikk MME til å estimere at det årlig drepes minst 30 000 fugler av elektrokusjon i landet. Først og fremst er det rovfugler og kråkefugler som er utsatt for dette i Ungarn.

Kanskje Norge vil følge Ungarns gode eksempel?

Les NOFs rapport: Fugler og kraftledninger. Metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og elektrokusjon

Tårnfalk
En tårnfalk har blitt drept av elektrokusjon i Ungarn. FOTO: MME/BirdLife Hungary

Kommentér nyheten