Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Bevar fuglelivet i Barentshavet!

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er opptatt av å styrke kunnskapsgrunnlaget om fuglelivet i Barentshavet sør før en eventuell åpning av oljeaktivitet. Men vi vet allerede at Barentshavet sør har en av verdens tetteste sjøfuglbestander, og at dette er det mest verdifulle området for sjøfugl langs kysten av Nordvest-Europa.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 30.06.2012

På nyhetene den siste tiden registerer vi at Olje- og energiminister Ola Borten Moe nesten ikke kan vente med å komme i gang med oljeaktivitet i nordområdene. Dette til tross for at konsekvensene ved en slik oljeaktivitet ennå ikke er utredet. NOF leverte tidligere i år et høringssvar på forslag til program for konsekvensutredning av Barentshavet sør. Der kommenterte NOF at «Barentshavet sør har en av verdens tetteste sjøfuglbestander og er det mest verdifulle området for sjøfugl langs kysten av Nordvest-Europa. På sensommeren har anslagsvis 20 millioner sjøfugler tilhold i regionen. Området er viktig både for hekkende og trekkende fugler, og omtrent en tredjedel av artene som bruker området er oppført på rødlista over truede arter. Barentshavet sør er et viktig område for sjøfugl også i global sammenheng. Flere av artene er omfattet av internasjonal bekymring og enkelte er listet som «Globalt utrydningstruet». I og med at dette nå er norsk rettighetsområde er det Norge som har forvaltningsansvaret for sjøfuglbestandene som bruker området.»

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken er kritisk til at politikere ønsker å komme i gang med oljeaktivitet før konsekvensene er skikkelig utredet. Han sier at det er svært viktig med en grundig konsekvensutredning før en avgjørelse om eventuell oljeaktivitet tas, og at sjøfuglenes interesser må veie tungt.

På NOFs årsmøte på Herdla 21. april vedtok årsmøtet følgende resolusjon:

«Barentshavet sør må ikke åpnes for oljeaktivitet før konsekvensene for sjøfugl er fullgodt utredet

Vedrørende forslag fra OED om åpning av oljeaktivitet i Barentshavet sør – program for konsekvensutredninger

Olje- og energidepartementet har fremmet forslag om åpning av oljeaktivitet i Barentshavet sør. I forslaget til program for konsekvensutredning legges det opp til konsekvensutredning etter petroleumsloven. Naturmangfoldlovens § 7 slår fast at de miljørettslige prinsippene som er nærmere beskrevet i lovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder også myndighetsutøvelse etter andre lover. Vurderingene etter disse paragrafene skal fremkomme eksplisitt av vedtaksgrunnlaget. I og med at konsekvensutredningen for Barentshavet sør vil være et viktig grunnlag ved vurdering av eventuelle tillatelser til å lete etter petroleumsforekomster, må naturmangfoldlovens § 7 følges. I Norges territorialfarvann gjelder alle lovens paragrafer, mens i norsk økonomisk sone er lovens §§ 11 - 13 unntatt. Begrensninger i kunnskapsgrunnlaget/datagrunnlaget må tydelig komme fram i utredningen, slik at det gjøres klart hva som kan utredes, og hva man har for lite kunnskapsgrunnlag til å vurdere. Det bør også komme klart fram i programmet hvordan ivaretakelse og avveining av miljøhensyn i forhold til alle andre aktuelle hensyn planlegges vurdert og ivaretatt i KU. Direktiv 2001/42/EC pålegger EUs medlemsland å gjennomføre SEA (strategic environmental assessments). Dette innbefatter å utrede antatte miljøkonsekvenser av planlagte planer og programmer før de vedtas, for å sikre en høy grad av miljøbeskyttelse og for å sikre en bærekraftig utvikling.

Norsk Ornitologisk Forening, samlet til årsmøte på Herdla 21.4.2012, konstaterer at tidsplanen som foreligger fra OED, vil være til hinder for kunnskapsinnhenting som kan gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag

Årsmøtet i NOF finner det videre åpenbart at kunnskapsstatus for sjøfugler må forbedres kraftig og at det i konsekvensutredningen må legges mye større vekt på konsekvensvurdering for de ulike truede sjøfuglartene som bruker området, enn det som er lagt til grunn i OEDs forslag

Med så mangelfull kunnskap på viktige områder og for viktige og sårbare, dels kritisk truede sjøfuglarter, er det årsmøtets oppfatning at det ikke kan åpnes for oljeboring i dette globalt viktige fugleområdet. Flere av de mest truede sjøfuglartene er særlig sårbare for oljeutslipp. Før det kan foretas en konsekvensvurdering for sjøfugl i de aktuelle havområdene, må det kartlegges hvilke områder som er sentrale for de ulike artene til ulike tider på året og under ulike forhold. Det må være utelukket å åpne disse områdene før tilstrekkelig kunnskap foreligger og det kan gjennomføres en konsekvensutredning som tilfredsstiller kravene til en bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av så viktige naturressurser som økosystemene i våre nordlige havområder representerer.»NOFs høringssvar på forslag til program for konsekvensutredning

Lomvi
Lomvien er listet som kritisk truet (CR) på den norske rødlista fra 2010. NOF er av den oppfatning at oljeaktivitet i Barentshavet vil være ytterligere en negativ faktor for lomvi og andre sjøfuglarter. FOTO: Terje Kolaas
Stellerand
Stelleranda er globalt truet. Kola-kysten i Vest-Russland og Varangerkysten har 95 % av den europeiske overvintringsbestanden. Arten har vært i kraftig tilbakegang de to siste 10-års periodene og vil være utsatt ved økt oljeaktivitet i nord. FOTO: Tomas Aarvak
Toppskarv
Toppskarv fotografert på Hornøya utenfor Vardø. Arten er ikke med på rødlista, i motsetning til mange andre sjøfuglarter. Men hvordan blir framtida for denne og andre sjøfuglarter ved en betydelig økning i oljeaktiviteten i nordområdene? FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten