Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hønsehauk stoppet utvidelse av boligfelt

Rødlisting og viltkartlegging skal ha sin funksjon, og det forventes i dag at informasjon om truete arter skal bli tatt hensyn til i arealplanleggingen. Politikerne i Orkdal i Sør-Trøndelag har tatt konsekvensene av dette, og stoppet byggingen av boliger i et område hvor det hekker hønsehauk.

Av Magne Myklebust

Publisert 17.01.2007

Adresseavisen meldte 16. januar at kommunepolitikerne i Orkdal har stoppet utvidelsen av et boligfelt på Vormstad (15 km sør for Orkanger). Årsaken var at kommunens viltkart viste en forekomst av en rødlisteart i det aktuelle området. Den involverte arten er hønsehauk, som hekker i området. Hønsehauken har status som sårbar på Artsdatabankens ferske rødliste.

Boligfeltet heter Vormstad Park, og består pr. dags dato av ca. 20 boliger. Planen var imidlertid at Vormstad Park til slutt skulle bestå av 40-50 eneboliger og rekkehus. Det er utvidelsen som nå er stoppet av kommunepolitikerne. Hønsehaukens tilstedeværelse har medført at både hovedutvalg, formannskap og kommunestyre har sagt nei til å utvide Vormstad Park fra dagens nivå.

Grunneieren Tor Anders Moe er imidlertid kritisk til avgjørelsen. Han sier til Adresseavisen at han aldri har sett noen hønsehauk der, og at haukeparet nå har tilhold 500 meter lenger inn i skogen etter at reiret til paret blåste ned der utvidelsen av Vormstad Park var planlagt. Moe er av den formening at utvidelsen av boligfeltet ikke vil ødelegge for hauken der den er nå.

NOFs prosjekt «Hønsehauk i Sør-Trøndelag» opplyser at det nyeste reiret er 300-350 m fra det reiret som står omtalt i avisa, og at det er riktig at det gamle reiret har ramlet ned. Vedtaket fattet av politikerne i Orkdal støttes av NOF, med den begrunnelse at det opprettholder en nødvendig buffersone for hønsehaukparet der de nå holder til.

Les mer om NOFs rovfuglprosjekter

Hønsehauk i flukt
En reirlokalitet med hønsehauk stoppet utvidelsen av et boligfelt på Vormstad, Orkdal i Sør-Trøndelag. FOTO: Halvor Sørhuus