Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland

Nesten ni år etter at Nord-Norsk Vindkraft AS søkte om utbygging av Sleneset vindkraftverk er det nå kommet et endelig avslag. Olje- og Energidepartementet mener at lønnsomheten ikke kan kompensere for den negative kostnaden prosjektet får for naturmangfoldet, da i særdeleshet for hubrobestanden.

Av Morten Ree

Publisert 19.03.2014

Etter mange års arbeid for å hindre etablering av vindpark på Sleneset sier NOF seg meget fornøyd med avslaget på utbygging. Avslaget fra Olje- og Energidepartementet (OED) viser også i klartekst at regjeringen faktisk tar naturmangfoldet på alvor. Det at OED mener at den «negative kostnaden» prosjektet kan få for naturmangfoldet blir vurdert til å være av større betydning enn lønnsomheten, viser at det er mulig selv i de politiske kretser å sette en verdi på naturmangfold.

Det er den store hubrobestanden i planområdet som står sentralt i vedtaket om å si nei til vindkraftverket. Men også andre rødlistearter i området er med på å svekke samfunnsøkonomien i prosjektet, skriver OED. Det er spesielt Naturmangfoldlovens § 5, der det heter at artene skal forvaltes slik at de forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, og § 9, føre-var-prinsippet, som har vært vektlagt i vurderingen.

Ordfører i Lurøy kommune, Bjørnar Skjæran, er meget misfornøyd med avgjørelsen og mener den føyer seg inn i rekken av avgjørelser som er negative for Nord-Norge. NOF er imidlertid av den oppfatning at det må være positivt for landsdelen at man bevarer dette naturskjønne området Solværsøyene med sitt naturmangfold og kanskje Europas tetteste hekkebestand av hubro. Dette er også tydeligvis i tråd med hva regjeringen mener.

Hubro
Hubro går inn for landing i kveldssola på Sleneset i Nordland. Der skal arten få lov til å være i fred også i framtida. Olje- og Energidepartementet har nå sagt et endelig nei til vindkraftverk på Sleneset. FOTO: Espen Lie Dahl