Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF foreslår nasjonal tiltakspakke for sjøfugler

Situasjonen for norske sjøfugler er nå så alvorlig at det kreves rask og konkret handling for å redde flere av bestandene. NOF har skissert en tiltakspakke for sjøfugler, som vi har utfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å igangsette. En kritisk og kompleks situasjon krever tiltak i flere sektorer og på ulike politikkområder.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 03.07.2014

I løpet av de siste 50 årene har ni av ti lomvier forsvunnet fra norske fuglefjell. Lomvien er ikke alene om å ha problemer – situasjonen for norske sjøfuglbestander er alvorlig og mange arter er i tilbakegang.

Endringer i økosystemet i havet som følge av klimaendringer er en sannsynlig forklaring på noen av de problemene våre sjøfugler opplever, men det er på langt nær den eneste forklaringen. Mye tyder på at klimaendringene forsterker effekten av andre problemer som rammer sjøfuglene. De omfattende og komplekse klimaendringene som nå skjer i havet, gjør at det er viktigere enn noen gang å kontrollere de andre faktorene som påvirker sjøfugler negativt, som for eksempel fiskerier, oljeforurensning, miljøgifter, marin forsøpling, forstyrrelser i hekketiden og fremmede arter. 

NOF er sikre på at virkningsfulle tiltak kan iverksettes mot mange av truslene som våre sjøfugler står overfor, og det er viktig å ta tak i situasjonen nå. Den sammensatte situasjonen gjør at det er tvingende nødvendig med en bred tilnærming til problemene. Myndighetene, relevante næringer, frivillige organisasjoner og fagmiljøene må alle bidra i løsningen av dem.

For eksempel er det er viktig å redusere overfiske og bifangst av sjøfugl i fiskeriene. Mange sjøfugler mislykkes med hekkingen på grunn av menneskelig forstyrrelse. I verneområder vil det å styrke vernebestemmelser og ikke minst praktiseringen av disse være viktig. Terner flytter hekkeplass i skjærgården, og en løsning med fleksible verneområder bør innføres som et supplement til annet vern. Utenfor verneområdene trenger sjøfuglene også beskyttelse, og gjennom informasjons- og holdningskampanjer kan man øke kunnskapen om sjøfuglene og tiltak som beskytter dem. Minken har i flere områder langs norskekysten en negativ effekt på sjøfuglene, og økt satsing på den nasjonale handlingsplanen mot mink er sterkt ønskelig. Videre må man ikke anlegge vindkraftverk i viktige trekkruter og næringssøksområder for sjøfugl.

NOF ønsker også at forvaltningen gjenopptar arbeidet med å utarbeide nasjonale handlingsplaner for sjøfugler. Dette gjelder både en overordnet plan og artsvise handlingsplaner for de mest utsatte artene.

Det er altså mye som kan gjøres for å bedre situasjonen for våre sjøfugler. NOF utfordrer derfor klima- og miljøministeren til å ta nødvendige grep for å identifisere, samordne og følge opp tiltak for å bedre sjøfuglenes situasjon på tvers av de involverte sektorene.

Situasjonen for norske sjøfugler er svært alvorlig. Politisk lederskap er avgjørende for å komme i gang med høyst nødvendige tiltak!

Les NOFs brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Lomvi med mat til unger
NOF mener det må iverksettes en rekke tiltak for å bedre bestandssituasjonen til lomvi (bildet) og andre sjøfuglarter langs norskekysten. For å klare dette trengs det politisk lederskap. FOTO: Tomas Aarvak
Makrellterne
Terner skifter ofte hekkeplass fra år til år. Denne dynamikken fanges dårlig opp av dagens verneregimer, og ternene hekker ofte i områder uten noen form for vern med dårlig hekkesuksess som resultat. NOF foreslår en ordning med fleksibelt vern av hekkeplasser for makrellterne (bildet) og rødnebbterne, som et supplement til annet vern. FOTO: Ingvar Grastveit