Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF støtter utvidelse av Froan landskapsvernområde

NOF støtter forslaget om å utvide Froan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag med sju kvadratkilometer i Halten-området. Det foreslåtte arealet har store naturverdier blant annet som hekkeområde og leveområde for sjøfugl og sjøpattedyr.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 02.10.2014

Bakgrunnen for denne grenseendringsprosessen er at det daværende Miljøverndepartementet i 2012 besluttet at areal rundt to oppdrettslokaliteter i Froan skulle tas ut av Froan landskapsvernområde fordi oppdrettsvirksomheten var i strid med verneformålet. Departementet fant det også samfunnsmessig ønskelig at det fortsatt skulle kunne drives lakseoppdrett på disse lokalitetene. En prosess med grenseendringer for Froan landskapsvernområde ble dermed igangsatt. NOF og andre på naturvernsiden har i en årrekke tatt sterkt til orde mot lakseoppdrett i Froan landskapsvernområde, og spesielt i forbindelse med departementets sluttbehandling av saken i 2012. Det er etter NOFs mening dypt tragisk at vernet areal omdisponeres for å legge til rette for permanente lakseoppdrettsanlegg i Froan. Beslutningen om dette er imidlertid allerede tatt, og saken dreier seg nå om å finne erstatningsarealer som kan innlemmes i verneområdet.

NOF understreker viktigheten av at tilstrekkelig og fullverdig erstatningsareal stilles til disposisjon for naturvernformål i en situasjon der vernet areal med Ramsarstatus er permanent omdisponert til næringsformål. Vi anser at det foreslåtte arealet i Halten området har passende kvalitet og areal i så måte.

Naturverdiene i de områdene som nå er foreslått som landskapsvernområde er svært store, og områdets verneverdi er høy og godt dokumentert. Området er blant annet et viktig hekke- og helårsområde for mange arter sjøfugl (spesielt teist og terner) og et yngleområde for sel og oter. En annen særlig kvalitet ved området er at det er fritt for den svartelistede arten mink. 

Vernekvalitetene i dette området er så store at denne utvidelsen burde vært gjort uavhengig av saken med omdisponering av vernet areal til lakseoppdrett, som er den utløsende årsak nå. NOF synes det er bemerkelsesverdig at denne utvidelsen ikke er foreslått tidligere.

NOF gir full støtte til forslaget om å utvide Froan landskapsvernområde med det foreslåtte arealet i Halten-området slik Miljødirektoratet har foreslått. Vi vil på det sterkeste anbefale at verneforslaget gjennomføres i sin helhet. Det er videre svært viktig at det arealet som nå foreslås vernet som landskapsvernområde også får status som Ramsarområde. 

Høringssvar fra NOF om grenseendring for Froan landskapsvernområde (PDF)

Halten
Øygruppen Halten er nå foreslått innlemmet i Froan landskapsvernområde. De bebodde øyene Husøya, Halten (bildet), Steinsøya og Rorsøya, samt havnen mellom disse øyene foreslås fortsatt holdt utenfor landskapsvernområdet, og blir også i fortsettelsen kun omfattet av bestemmelsene om dyrelivsfredning. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Verneområdekart
Kart som viser verneområdene i Froan med de nye forslagene til endringer. FOTO: Miljødirektoratet Last ned (PDF)