Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Kommuner med globalt viktig natur får brev fra NOF

Sikring av globalt viktige områder for naturmangfold og fugler står høyt på prioriteringslista for Birdlife International, som har identifisert mer enn 10 000 slike områder i et nettverk kloden rundt. NOF står ansvarlig for oppfølgingen her til lands, og sender nå brev til norske kommuner, med henstilling om god ivaretakelse av lokalitetene.

Av Martin Eggen

Publisert 17.08.2016

Mange IBA-områder uten vern

BirdLife International har siden 1981 identifisert og kartlagt de viktigste områdene for naturmangfold med utgangspunkt i fugleliv over nesten hele verden. Områdene går under navnet «Important Bird and biodiversity Areas» (IBA-områder). Omfattende informasjon om konseptet finnes på BirdLife International side. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er en del av BirdLife International, og det er vi som har ansvaret for dette arbeidet i Norge.

En god ivaretakelse av områdene er av største betydning. Derfor hevet vi glassene med sprudlevann når Stortinget i vår vedtok å prioritere IBA-områder og utvidelser av eksisterende Ramsar-lokaliteter i videre vernearbeid. Et stort steg mot bedre ivaretagelse av IBA-ene var dermed tatt. Per i dag er under 40 % av områdene tilstrekkelig beskyttet: 38 % er vernet i sin helhet, 48 % er delvis vernet, mens 14 % står helt uten vern. 

Der områdene ikke er underlagt vern utover plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven, er nødvendigheten av kommunal oppmerksomhet og ivaretakelse spesielt stor. Med dette som bakgrunn sender NOF brev i disse dager brev til norske kommuner som har IBA-områder. Vi ber kommunene se til at naturverdiene i disse internasjonalt viktige fugleområdene ikke forringes. Det bør tas spesielle hensyn her, og IBA-ene bør figurere i kommunens planarbeid. Det er også ønskelig at kommunen har informasjon tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Mer om IBA-konseptet

IBA-nettverket av områder betraktes som et absolutt og uunnværlig minimum for den langsiktige overlevelsen av disse artene over hele deres utbredelsesområde, selv om det foregår et tap av habitater på generell basis andre steder. I tillegg til de kritisk viktige funksjonene områdene har for fugler, er betydningen for øvrig naturmangfold uvurderlig her. Den biologiske produksjonen er høy, og det er dette som danner grunnlaget for det rike fuglelivet. Områdene er utpekt på grunnlag av detaljerte faglig anerkjente kriterier. Forekomst av arter som er truet i global eller europeisk sammenheng, spesielt viktige områder med store antall trekkende fugler, forekomst av arter som er unike for et lite geografisk område eller områder med artssammensetning som i stor grad er representativ for et bestemt biom er de viktigste kriteriene. De fleste norske IBA områder er identifisert på grunnlag av forekomsten av globalt trua arter eller store antall trekkende fugler.

Norsk Ornitologisk Forening har laget en rapport som omhandler alle norske IBA-områder, med utfyllende informasjon om hvert område.

Vil du bli IBA-vokter?

For IBA-er med oppnevnte IBA-voktere (kontaktpersoner for de ulike IBA-ene) har vi sendt ut brevet til kommunen i samarbeid med dem. IBA-voktere er viktige samarbeidspersoner for både NOF og for forvaltning. Mange områder står dessverre uten en slik vokter. Har du en IBA-område du ønsker å være vokter for, ta kontakt med oss på IBA@birdlife.no.

Bli en beskytter av globalt viktig natur du også! 

Andøya med Skogvoll IBA, Nordland
Andøya med Skogvoll IBA inkluderer det store naturreservatet Skogvoll, men også rike våtmarkslokaliteter uten vern på øyas østside. Å få beskyttet disse områdene, med blant annet hekkende vipe, brushane, svarthalespove og makrellterne (alle sterkt truet) er en prioritert oppgave. Bildet er fra Skogvoll naturreservat. FOTO: Martin Eggen
Storskarv på berg
Storskarven av underarten carbo er regnet som en norsk ansvarsart, siden 41 % av den europeiske bestanden hekker i Norge. Det gir Norge et særlig ansvar for å beskytte storskarven langs norskekysten fra Møre og nordover. Storskarv er en utløsende faktor for opprettelsen av flere IBA-områder. Storskarv hekker åpent, og er sårbare for forstyrrelser i hekketiden. FOTO: Martin Eggen
Tjeld
Tjelden er globalt nær truet. Beskyttelse av nettverket av IBA-områder regnes som et minimumskrav for å ivareta de ulike arters langsiktige overlevelse. Arter med vid utbredelse, som tjeld, må få beskyttelse langt utover IBA-områdene dersom tilbakegangen på verdensbasis skal stanse. FOTO: Martin Eggen