Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge?

Den 5. mars i år sendte NOF en forespørsel til regjeringen om utfasing av blyammunisjon ved all form for jakt. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd.

Av Martin Eggen

Publisert 19.03.2018

Norge har en nasjonal målsetning om utfasing av bruk av bly innen 2020. Siden 1980-årene har da også utslippene av bly blitt sterkt redusert i Norge. Men i februar 2015 opphevet Stortinget det generelle forbudet mot blyammunisjon, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt på et utvalg arter som ikke hovedsakelig har tilhold i våtmarksområder. Helomvendingen kom til tross for Miljødirektoratets anbefalinger om ikke å tillate bruk av blyammunisjon. I saksutredningen tilknyttet Stortingets behandling av spørsmålet, viser Miljødirektoratet til at ny forskning på skadeeffekter av bly bekrefter tidligere opparbeidet kunnskap, og avdekker nye bekymringer for helsemessige konsekvenser.

Som følge av Stortingets vedtak er spredning av bly i norsk natur atter en gang blitt et problem. Over tre fjerdedeler av de totale utslippene av bly i 2015 kom fra produkter som ammunisjon, maling og blåsesand. Utslipp av bly fra blyholdig ammunisjon utgjorde ca. 55 prosent av de totale utslippene av bly i 2015.

Ny kunnskap om blys virkning på naturmangfoldet

Bly er et tungmetall som akkumuleres i næringskjedene. Et stort spekter av ulike predatorer og åtseletere er utsatt, siden de livnærer seg på jaktbart vilt. Hubro, jaktfalk og kongeørn er blant aktuelle utsatte fuglearter. Det har lenge vært kjent at predatorer blir blyforgiftet ved at byttedyrene de spiser inneholder blyhagl. Veterinærinstituttet, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har undersøkt blykonsentrasjon i lever hos 268 norske rovfugler (kongeørn, jaktfalk og havørn) innsamlet i perioden 1973-2014. Det ble påvist bly i leveren hos 95 % av rovfuglene, og ti av disse hadde et nivå forenlig med blyforgiftning.

Når kongeørn rammes, øker den negative påvirkningen på en art som anses å være i tilbakegang på grunn av sviktende reproduksjon. I et vitenskapelig studium nylig publisert i Environmental Science & Technology om blypåvirkning av kongeørn, ble det vist at blyinnholdet i ørnene økte i takt med forløpet av elgjakten, en periode der mange kongeørner er åtseletere. I tillegg indikerte blyinnholdet i leveren hos døde kongeørner at selv lave blynivåer kan øke dødeligheten hos ørnene gjennom endret atferd. Kongeørner med høye blyverdier fløy mindre og lavere enn ørner med lave blyverdier. Slike atferdsendringer kan øke risikoen for kollisjoner med tog, kraftledninger og vindturbiner, samt evnen til å jakte og produsere avkom. Undersøkelsen av kongeørn er utført i Sverige, men det er grunn til å tro at situasjonen ikke avviker stort fra norske forhold. Norge og Sverige har tilnærmet likt regelverk for bruk av blyammunisjon.

Bruk av blyammunisjon må fases ut

Bonnkonvensjonen, som Norge har ratifisert, anbefaler utfasing av alle typer blyammunisjon. EU jobber nå mot et generelt forbud mot bruk av blyammunisjon i våtmark, i tråd med det nasjonale forbudet Norge har beholdt. I denne forbindelse skal bruk av all annen blyammunisjon og fiskesøkker også utredes. Det er naturlig at Norge tar initiativ til det samme. Danmark har hatt et slik forbud siden 1996. I de siste årene har flere andre land fulgt etter, bl.a. Nederland. 

Som følge av gjeninnføringen av blyammunisjon i Norge anslo Miljødirektoratet at ytterligere 240–260 tonn bly ville bli importert til landet hvert år. Etter at forbudet har vært opphevet i flere år er det nå på tide med en statusrapport. Vi ønsker at regjeringen tar initiativ til å utrede konsekvensene av bruk av blyammunisjon i Norge etter at forbudet ble opphevet, og at det gjøres en vurdering av kunnskapen om påvirkning på kongeørn og andre predatorer og åtseletere, og på det øvrige naturmiljøet. Dette vil være helt på sin plass, også fordi Energi- og miljøkomiteen i sin behandling av saken bad regjeringen følge utviklingen for bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvensene ved bruk av blyhagl i jakt.

Noen dager etter NOFs henvendelse sendte Arne Nævra (Sosialistisk Venstreparti) et skriftlig spørsmål til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (Venstre). Svaret fra Elvestuen viser at regjeringen ser på blyammunisjon som problematisk, med betydelig helserisiko for vilt og mennesker. Ministeren lover å følge prosessene i EU nøye, men lover ikke konkrete initiativ til å gjøre noe med problemet i Norge. Nævra har derfor etterlyst dette, men i skrivende stund er det ikke kommet svar. 

Handlingslammelse er uholdbart, og NOF vil sammen med våre politiske allierte i denne saken, fortsette å legge press på myndighetene slik at vi får reversert avgjørelsen om å tillate blyammunisjon. Blyammunisjon hører hjemme på den historiske skraphaugen.

Brev fra NOF om utfasing av blyammunisjon

Kongeørn
For NOF, og for fagmiljøer over hele verden, er ikke forskningsresultater som viser skade på topp-predatorer som kongeørn som følge av bruk av blyammunisjon, overraskende. Bl.a. har NOF tidligere betalt for undersøkelser av to kongeørner med blyforgiftning: den ene døde med høye blyverdier i kroppen, den andre ble medisinert og overlevde blyforgiftningen. De to kongeørnene er antakelig bare toppen av isfjellet hva angår blyforgiftning av rovfugler og rovpattedyr i Norge. Miljødirektoratet skriver i et brev datert 3. juni 2014 at så mye som 70 prosent av gulpeboller innsamlet fra kongeørn inneholder hagl, som et resultat av at ørnenes diett omfatter skadeskutt småvilt. FOTO: Børre Østensen
Sangsvane
Det er vurdert at 0,4 til 1,5 millioner vannfugler dør hvert år i EU som følge av direkte inntak av blyhagl. Per i dag er det stort sprik i reguleringen av blyhagl blant EU-landene, helt fra ingen regulering i noen land til totalforbud i land som Danmark og Nederland. I Norge er det dessverre bruk av blyammunisjon tillatt på arter man ikke forventer å finne i våtmark. NOF jobber for et totalforbud mot blyammunisjon, siden bly hoper seg opp i næringskjeden og skader bl.a. kongeørn. Det er tillatt å jakte med blyammunisjon til tross for at bly og blyforbindelser er omfattet av vårt nasjonale mål om utfasing av de verste miljøgiftene innen 2020. FOTO: Martin Eggen