Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Gjør en innsats for sandsvala!

Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Selv om årsakene til denne begredelige situasjonen er flere, der forhold i overvintringsområdene sør for Sahara spiller inn, er beskyttelse av kjente hekkeplasser her hjemme viktig.

Av Martin Eggen

Publisert 16.05.2018

Anslagene på størrelsen av den norske sandsvalebestanden har i løpet av de siste tiårene blitt stadig lavere. I perioden 1970-1990 antok man at 100 000 – 250 000 par avla norske territorium et besøk i hekketiden (Gjershaug mfl. 1994). Bestandsestimatet ble ytterlige redusert i Birdlife Internationals Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status som kom ut i 2004, da estimatet ble satt til 50 000 - 100 000 par (Birdlife 2004). I 2015 antok NOF at Norge bare har 10 000 – 15 000 par sandsvaler igjen (Shimmings & Øien 2015). Usikkerheten rundt alle disse anslagene er stor, og man kan ikke med sikkerhet si at de reduserte bestandsanslagene reflekterer den faktiske bestandsnedgangen. Likevel er det ingen tvil om at tilbakegangen er reell og omfattende. Sandsvala var Årets Fugl i 2010, og resultatene fra tellinger dette året indikerte en tilbakegang av sandsvale på mer enn 50 % på 20 år (Aarvak m.fl. 2012).

Selv om årsakene til tilbakegangen kan være sammensatte og også omfatte forhold utenfor Norges grenser, blir beskyttelsene av sandsvale-koloniene i Norge stadig viktigere. Det er også mulig å tilrettelegge for sandsvala ved sand- og grustak ved bl.a. å lage rette vinkler på hellingene for å gjøre dem svalevennlige. Det er ulovlig å ødelegge hekkeplassene til sandsvala vår og sommer. 

Vi har laget et faktaark om sandsvale om hvordan man kan ta hensyn til og hjelpe sandsvala. Disse kan skrives ut og gis til dem som forvalter områder med sandsvale, eller de kan brukes i annet informasjonsarbeid. Skal bestanden av sandsvale kunne ta seg opp igjen trengs alle gode tiltak! 

Litteratur:

Aarvak, T., Ranke, P.S. & Øien, I.J. 2012. Sandsvalebestanden er i fritt fall. Vår Fuglefauna 35: 170-178.
BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status.
BirdLife International, Cambridge. 374 s.
Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s
Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-rapport 2015-2. 268 s.
 

 

Sandsvale
Sandsvala er en koloniruger som graver en "tunnel" i sanden der den plasserer reiret. Ikke sjeldent etablerer den koloner i aktive masseuttak. Hjelp oss med å spre informasjon om sandsvala, slik at flere reir kan reddes. FOTO: Inger Jostein Øien