Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft

Det er nå søkt om konsesjon for langt mer vindkraft i Norge enn den politiske målsettingen på 3 TWh innen år 2010. NOF krever derfor at kontroversielle anlegg blir tatt ut av planene. NOF mener at vi mangler en diskusjon om hvor miljøvennlig vindkraft egentlig er.

Av Morten Ree

Publisert 22.03.2006

NOF har bedt om å få møte både Olje- og energiminister og Miljøvernminister for å diskutere vindkraftutbygging langs norskekysten generelt, og planene om vindparkene på Sleneset (Nordland), Havsul (Møre og Romsdal) og Sørøya (Finnmark) spesielt. Vi fikk ikke møte med minister til stede, men derimot med politisk ledelse i begge departement. Møtet i Olje- og energidepartementet (OED) er gjennomført, og NOF var tilfreds med hva som kom ut av møtet.

I Norge i dag er det søknader og planer for mye mer vindkraft enn det som var målsettingen. Derfor må det gå an å stanse de mest kontroversielle prosjekter. Vi registrerer at selv om det ikke blir noen Samla Plan for vindkraft, så har flere fylkeskommuner begynt med en slik vurdering.

I følge Soria Moria-erklæringen så skal miljø være en gjennomgripende sak, noe som den nye regjeringen har til gode å bevise ennå. Blant annet synes NOF at vi mangler en diskusjon om hvor miljøvennlig vindkraft egentlig er? Selve produksjonen er miljøvennlig, men utbyggingen legger beslag på store områder som regel i uberørt natur og er direkte miljøfiendtlig! Derfor er NOF fornøyd med at Stortinget foreløpig har stoppet de såkalte Grønne elsertifikat.

Sjeldne arter er også ofte lokalisert nettopp i disse uberørte områdene. Vi har akkurat like stort ansvar for å bevare vårt unike kystlandskap som å ivareta vassdragsnatur, som er nevnt i SM-erklæringen. Inngrepsfrie områder, biologisk mangfold og friluftsliv er nevnt som prioriterte områder for regjeringen.

NOF ba OED om å se på kravene som stilles til utbygger. I dag er det nok med å legge eksisterende kunnskap til grunn i konsekvensutredningen. Dette utgjør svært lite av totalbudsjettet og er alt for svakt med tanke på hensynet til naturen. Her krever NOF grundige feltundersøkelser, helst over tid.

Etter hvert som nye planer har blitt lansert langs kysten vår, så har lokalbefolkningen organisert seg i mot vindkraft fra Ryfylke til Finnmark. Dette beviser at noe er galt, og at vi må stoppe opp og tenke over de forskjellige utbyggingssakene på en grundig måte.

OEDs folk noterte flittig, og mente vi kom med nyttig kunnskap som de ville bringe videre. De beskrev selv at det hersker en viss Klondykestemning når det gjelder vindkraft i Norge. NOF la vekt på at det må settes inn større ressurser på undersøkelser for å følge opp Smølautbyggingen. Her er en unik mulighet til å kunne dra ut maksimal lærdom av effektstudier på fugl i forhold til vindkraftproblematikk.

NOF ønsket på møtet å belyse noen få enkeltsaker. Sleneset vindpark i Lurøy, Nordland er en svært uheldig plassering av en vindmøllepark. Den unike bestanden av hubro i området kan bli hardt rammet av de omfattende planene om vindkraftutbygging. Sleneset er også et av områdene som blir skadelidende mest i en estetisk sammenheng. De omfattende planene om Havsul vindpark som er planlagt utenfor Mørekysten vil ligge midt i en trekkorridor som er uten sammenligning den største og viktigste langs vår kyst. Her samles trekk både fra havfugl, kystfugl og landfugl, og det dreier seg om millioner av fugl. Sørøya vindpark i Finnmark ble også vektlagt da det her vil true en sjelden tett hekkebestand av kongeørn. Alle disse planene må stanses!

Møtet i OED var veldig bra, og vi føler at NOF virkelig blir lyttet til når det gjelder vindkraft. Vi har da også tilegnet oss stor kunnskap på feltet gjennom vår saksbehandler Alv Ottar Folkestad, som deltok på møtet sammen med generalsekretæren. Vi hadde også med oss Jan Olav Nybo som representerte Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN). De har støttet opp om NOFs arbeid med vindkraft helt siden vi jobbet med Smøla-saken. Nybo jobber til daglig i Den Norske Turistforening.

NOF vil i begynnelsen av april ha et tilsvarende møte med Miljøverndepartementet hvor vi forventer stor tilslutning for våre argumenter.

Vindmølledrept havørn
Havørna er en av artene som blir rammet av vindmølleparkene i Norge. Denne fuglen har blitt kappet i to av rotorbladene på ei vindmølle på Smøla. FOTO: Espen Lie Dahl